12 år med LandsbyFilm – fortsætter de?

12 år med LandsbyFilm – fortsætter de?

– af Kim Beckman

medlem af bestyrelsen for

Vejleby Bylaug (VB)

 

 

Dette læserbrev handler om tillids-forholdet og om de uskrevne spilleregler mellem – på den ene side – medlemmerne i en mindre og lokal forening, ET BYLAUG i en af Frederikssund kommunes landsbyer, nemlig den mod sydvest beliggende VEJLEBY, og dens generalforsamlings-valgte bestyrelse på 5 personer, på den anden side og to suppleanter uden stemmeret.

Denne bestyrelse har siden sit møde den 22. maj 2023 været splittet mellem et flertal på fire (heriblandt formand, kasserer og næstformand) ud af de fem, der mener, at bestyrelsen sagtens – frit og ud af egen kompetence – kan beslutte at standse Bylaugets hovedaktivitet, som i det væsentlige giver foreningen sit årlige overskud.

Heroverfor står i mindretal undertegnede som 1 bestyrelsesmedlem, der mener, at flertallet med sin beslutning klart overskrider grænsen for, hvor vidtgående beføjelser og beslutninger en bestyrelse kan tiltage sig midt mellem to ordinære generalforsamlinger med hensyn til varetagelsen af centrale opgaver for foreningens medlemmer og pengemidler.

Det eneste bestyrelsen indtil nu fortæller sine medlemmer, er, at de 9 populære årlige Spise- og Filmaftener med en månedlig kvalitets-spillefilm i hver af de 9 mørkeste af årets måneder beklageligvis ikke længere vil fortsætte.

Den ydre anledning, siger flertallet, sker efter, at det lokale forsamlingssted Snogekærgård på Hammer Bakke har fået ny ejer, som ret pludseligt har forhøjet lejeprisen fra september-2023 til det tre-dobbelte. Den pris har VB ikke mulighed for at betale fremover.

 

Vi stopper da bare vores Filmaftener

– Men vi kan også blot standse disse Spise- og Filmaftener frem til ordinær generalforsamling sidst i januar 2024, sagde Bestyrelses-flertallet på ialt 4 stemmeberettigede personer (i det følgende kaldt ‘Flertallet’) ved bestyrelsesmødet den 22. maj 2023.

– Det kan vi sagtens, siger Flertallet uden om mig, UDEN at spørge alle foreningens medlemmer. Medlemmerne kan på næste generalforsamling (GF) sige, hvad de mener om denne standsning.

– Jamen, indvender jeg, så har fællesskabet og medlemmernes sociale samværsmuligheder jo allerede taget skade! Og aktiviteten at mødes til Spisning og Film vil gennem efteråret være og blive som lagt i dybfryser! siger jeg.

Flertallet agter nu at standse de førstkommende 5 ud af de ialt 9 i sæsonen dato-planlagte aften-arrangementer, dvs. dem der går fra september-23 til og med januar-2024.

På VB’s ordinære generalforsamling (GF) den 19. januar 2024 – og først da – får alle testet, hvad medlemmerne siger til gennem næsten et halvt år IKKE at være blevet tilbudt disse månedlige aftener, som de har glædet sig over – nu gennem 12 år, og stadig glæder sig over.

 

Ferslev som fremtidigt sted

Den 17. maj – bemærk: FØR det afgørende bestyrelsesmøde den 22. maj – fik jeg Kim efter anmodning og forhandling med Karen Brogård – forkvinde for Ferslev-Vellerup Sogns MenighedsRåd – eenstemmigt grønt lys fra MenighedsRådet:

VB må gerne fortsætte sine månedlige Spise- og Filmaftener i kirkens eget moderne forsamlingshus “Birksøhuset” i Ferslev fra den 5. september 2023. Det vil være til samme lejepris som hidtil betalt på Snogekærgård FØR den store pris-forhøjelse, bebudet i april-maj 2023.

Yderligere viser det sig, at VB årligt – i forhold til hidtil – vil kunne spare kr. 2.500,- årligt ved at flytte til Ferslev, hvor det er muligt at opnå en lavere pris på den samme FilmLicens! (VB er pligtig at betale FilmLicens for lovligt at vise sine spillefilm).

Denne åbenlyse mulighed for ret nemt og enkelt at fortsætte samme hovedaktivitet ubrudt i den 13. Sæson fra september 2023 brød Flertallet sig ikke om. Jeg sagde, at det ville være rigtigst og mest naturligt, at fortsættelsen i Ferslev – i hvert fald frem til ordinær GF sidst i januar 2024 – skulle foregå i VB’s NAVN og økonomiske REGI. Der kommer jo udgifter til leje af lokale, til indkøb af mad og drikkevarer, til leje af film og en smule senere en større udgift til pligtig FilmLicens. Hvorimod indtægterne typisk først lidt senere – og forhåbentlig – viser et overskud.

Også dette afviste Flertallet pure.

 

—-0O0 —-

 

LIDT HISTORIE:

 

Pensionister blandet med yngre

Jeg er godt klar over, at de 9 årlige Spise- og Filmaftener har udviklet sig til en social Spise- og Filmklub, der mest, men ikke kun, samler egnens pensionister.

De har dog alle en ret positiv opfattelse af kvaliteten af disse arrangementer – for ellers ville de ikke deltage.

Med det alders-blandede publikum, der kommer til disse aftener – både folk i 40’erne, 50-60’erne og i 70 års alderen, og ja, endnu højere – så er denne Spise- og Filmklub med tankevækkende kvalitets-spillefilm et sjældent og godt eksempel på, at man her ude på landet ikke behøver at havne i stor isolation, bare fordi man bliver 1 år ældre for hvert år, der går!

 

LandsbyFilm Vejleby

var dét navn, jeg i 2011 gav hele idéen og konceptet udviklet i den dengang overordentlig aktive bestyrelse for Vejleby Bylaug.

Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden en anden lokal ildsjæl – nemlig Lene Ottesen fra Vejleby, bestyrelses-forkvinde i VB og uddannet kok og økonoma. Hun formåede som Madmor for ofte op til 55 lækker-sultne gæster på en enkelt aften – før visning af en fin spillefilm – at servere et godt, sundt og velsmagende måltid varm mad for bare denne pris: En helt flad, gammeldags og halvkrøllet halvtredser!!

Og så var der alligevel flere hundrede kroner i overskud på en enkelt aften, når både udgifter til mad-råvarer og drikkevarer var trukket fra.

 

‘LandsbyFilm’ andre steder

Med årene er konceptet fra Vejleby forsøgt kopieret og realiseret ovre i Hornsherreds østlige Sønderby – men forgæves: beboerne her bakkede ikke op om Spisning og Film!

Sønderby har ellers mange socialt engagerede kultur-ildsjæle, deriblandt den tidligere og mangeårige Skibby-borgmester, min navnebror Kim Rockhill bosat – og involveret. Og i Sønderby kan de være stolte over både egen øl-brygning og over eget opbygget og idag ret levende eget Kulturhus!

 

Derimod er der virkelig gang i et LandsbyFilm tvilling-projekt længere nede sydpå nær Store Heddinge: LandsbyFilm HOLTUG.

Et aktivt ægtepar bosat helårs i Holtug har sommerhus i Vellerup Sommerby. De blev for 10-11 år siden så inspireret af LandsbyFilm Vejleby på Snogekærgård, at de for et par år siden tog ideen med hjem til Holtug.

Sammen med mange ildsjæle har de selv renoveret et stort og flot eget Forsamlingshus med biografsal til filmforevisning.

I Holtug forstår de til fulde den frugtbare betydning af at slå alle lokale kræfter sammen i EEN STOR MUSKEL uden at komme op at slås indbyrdes! Her er Kirken og Sognet med, alle lokale Idrætsforeninger er med, og man samarbejder indgående i tilrettelæggelsen af mange lokale kultur-arrangementer og fælles indgåelse og geografisk fordeling af kontraktlig optræden af kunstnere, foredragsholdere, musikere, film- og dokumentar-forevisning, osv.

I et så stærkt kultur-aktivt ret lille lokalsamfund har de mange TV-kanaler næsten ikke en chance: Der foregår hver uge SÅ meget i området for både børn og unge, for hele familier, for de snart helt voksne og for deres forældre og bedste-forældre!

Lad os her i Hornsherred blive inspireret af Holtug!

 

—-0O0 —-

 

Tilbageholdt information

Flertallet i VB bestyrelsen har med beslutningen om at standse VB’s Spise- og Film-aktivitet tilsyneladende ingen problemer, selvom Flertallet derved bringer sig selv i uforklarede, uforklarlige og ganske underlige modsætninger:

1) VB-bestyrelsen har i April-Bylaugs-bladet til sine medlemmer udmeldt alle 9 nye filmdatoer i efteråret 2023 og i foråret 2024,

og:

2) VB-bestyrelsen har aktivt gennemført hele to medlems-afstemninger i april og maj 2023 for at finde frem til de 3 mest medlems-ønskede film, der efter traditionen vil blive vist i den kommende sæson med start den 5. sept. 2023.

Dette sidste har Flertallet foretaget mod bedre vidende:

Man har her allerede vidst, at VB de-facto var ›hjemløs‹.

Man har ikke med denne viden gjort sig anstrengelser for at finde et alternativt nyt sted.

Og man har i april-nummeret af Bylaugsbladet givet medlemmerne besked om, at måltidsprisen ville blive hævet i den kommende sæson.

 

Med disse 2 handlinger – som jeg selv tillidsfuldt har deltaget i og bakket op om – signalerer bestyrelses-Flertallet:
“Kære Venner og Medlemmer! Meld Jer ind, og Betal bare her i foråret – helst inden udgangen af maj måned – jeres årskontingent for et helt år mere – hoved-aktiviteten månedlig Spisning og Film fortsætter.”

 

Udsultet og frosset ned

Sådan har Flertallet i bestyrelsen handlet, selv om formentlig kun Formand og Kasserer vidste bedre allerede i april – nemlig at en ny husleje-pris fra september ville gøre det HELT umuligt for VB at forblive på Snogekærgård i efterårets nye Filmsæson.

Helt frem til midt i juni – dvs kort før sommerferien – har Flertallet ikke fundet noget alternativt lokale.

Ved sidste Filmaften den 4. maj vidste alle VB-medlemmer, at vi var blevet ‘hjemløse’ og foreløbig uden nogen løsning på et nyt sted.

Det ser i bakspejlet ud som om, at det i foråret har været Flertallets tilslørede og tavse hensigt langsomt at lægge VB’s Spise- og Filmaftener i dybfryseren.

 

Blev bylaugets Hoved-aktivitet

Disse Spise- og Filmaftener udgør i Bylaugets seneste række år, dvs. over flere Regnskabsår i stigende grad foreningens HOVED-AKTIVITET, dét der har givet VB sit overskud både før, under og efter Corona.

Disse 9 årlige aftener er blevet VB’s sociale Hoved-aktivitet, hvad angår flere positive forhold:

* Medlemmernes deltagelse som trofaste og glade gæster, der i stigende grad mødte op til disse aftener 35-40 minutter før officiel start kl. 18 for her at møde kendte ansigter og venner fra sidst.

* Den stabile støtte fra de frivillige praktiske hjælpere – selv om det nogen gange var lidt svært at få dem til at melde sig.

* Rent økonomisk blev filmaftenerne hovedaktiviteten i VB, hvad angår Bylaugets årlige overskydende Indtægter (kr. 1.468,- i året 2022) efter afholdte udgifter til pligtig FilmLicens (kr. 4.000,- per år) og indkøb af råvarer – mad og drikke og andet. Naturligvis har vi haft lidt svingende antal fremmødte medlemmer – især under og efter kalenderåret 2022 med de kraftigt forhøjede energi- og fødevarepriser og opvarmningsudgifter. Det er kun forståeligt.

 

Hvordan tiltrække de lidt yngre?

Selv i en god forening som VB med en fin alders-blanding ER DER OGSÅ BRUG FOR den gradvise vedvarende FORYNGELSE af hele flokken af medlemmer – iøvrigt som overalt i samfundet!

(Personligt gør jeg mit til at ‘løbe’ aktivt med i samfundet på alle de måder, jeg kan. Jeg føler, at jeg ved at være fysisk, mental, social og følelsesmæssig aktiv på en række fronter i hverdagen nærmest bliver yngre og yngre indeni – og – udenpå for hver dag, der går!

Dét kan jeg godt holde foredrag om!)

 

Talrige gange har vi i bestyrelsen internt drøftet, hvad der skal til for i højere grad at tiltrække unge medlemmer fra den yngre generation – dvs. generationen lige før os ældre – som nu har bosat sig i Vejleby og omegn.

Problemet er det velkendte, at disse voksne – også i deres fritid – er fuldt beskæftigede. De har dannet egen familie og nu som forældre til egne børn vælger de efter deres fyraften på hverdage naturligt samværet hjemme i familien indtil sengetid – fremfor at gå til et arrangement i det lokale Bylaug.

Derfor er det stort set kun i weekender, at man som Bylaug kan forsøge at tiltrække den yngre generation og da oftest som samlet gruppe: Far-mor-børn, hvilket ville være glimrende.

 

Medlemmernes tillid

VB’s medlemmer erfarede ved sidste GF i januar-2023, at den ny-valgte bestyrelse endnu en gang aktivt ville fortsætte Hovedaktiviteten Spise-Filmaftener fremadrettet – der var ikke i januar problemer med hverken lejeprisen på Snogekærgård eller andet – den tredobbelte pris-forhøjelse blev først meldt ud til VB i marts-april 2023.

I tillid til fortsættelse af Film (og også andre arrangementer) har cirka 58 medlemmer nu betalt deres forud-kontingent kr. 100,- i løbet af dette forår 2023 gældende for perioden helt frem til 28. maj 2024, som præciseret på ‘girokortet’ til kontingent.

Medlemmerne – påstår jeg – har derfor den forventning, at hvis stedet ikke længere er Snogekærgård, så FLYTTER VB’s medlemsvalgte Bestyrelse Hoved-aktiviteten til et andet nærliggende sted.

Man FRATAGER ikke sine medlemmer denne centrale aktivitet. Med andre ord: den ny 13. Filmsæson vil kunne og bør fortsætte.

 

Problemer og magtkampe

Flertallet med forkvinde Lene Ottesen og kasserer Henrik Caspersen i spidsen kan have deres grunde – men HVILKE dog? – til at ville standse VB’s Spise- og Filmaftener i de næste 7 måneder frem til foreningens ordinære GF den 19. Januar 2024, hvor deres bestyrelsespost-mandater i princippet skal gen-bekræftes.

 

Jeg ser tre ret massive Mandat-problemer hos Flertallet i VB-bestyrelsen

* Hvad har man lov til bare at beslutte at droppe?

* Hvor vidtgående beføjelser har en bestyrelse i et bylaug?:

 

For det første har bestyrelsen ikke MANDAT, mener jeg, fra medlemmerne til midt i en valgperiode mellem to ordinære generalforsamlinger helt at holde pause og bortskære VB’s Hovedaktivitet. Sådan, at der alene på efterårets program i VB er enkelte få og små udendørs fælles vandringer og lignende tilbage.

Eftersom det helt klart siden midt i maj har vist sig MULIGT at fortsætte i et nyt lokale i Ferslev uden afbrydelser, kan en bestyrelse så alligevel beslutte at lukke en hovedaktivitet og et medlems-samværs-fællesskab NED – og så at sige lægge medlemmernes regelmæssige møde-aktivitet i dybfryser frem til 1. februar?

NEJ, mener jeg.

For det andet mener jeg, at bestyrelses-Flertallet heller ikke har lov og mandat til at nægte sædvanlig økonomisk dækning og finansiering fra VB-foreningens oparbejdede kasse-beholdning til betaling i Ferslev af de kommende lokale-leje-udgifter, indkøb af mad- og drikkevarer til de første aftener samt andre udgifter forbundet med flytning og drift af foreningens hovedaktivitet på en – nødtvunget – anden lejet adresse i samme lokalområde – med det klare formål at opnå en uafbrudt – og endda billigere(!) – fortsættelse af helt samme hovedaktivitet.

 

For det tredje: Cirka 58 VB-medlemmer (- i svagt vigende antal som også tidligere år) har her i foråret 2023 med gyldighed frem til 28. maj 2024 betalt deres års-kontingent til nétop denne forventede hovedaktivitet Spisning og Film – hvad-enten Flertallet i den nuværende bestyrelse personligt bryder sig om det eller Ej. Flertallet har trods alt længe levet med det, som medlemmerne godt kan lide.

 

Først når der på den kommende GF den 19. januar 2024 skal vælges ny VB-bestyrelse, kan et væsentligt andet hoved-program-indhold end den nuværende hoved-aktivitet diskuteres på selve generalforsamlingen, prioriteres og besluttes dér med lovlig gyldighed.

Derfor må SAMARBEJDE mellem VB-Flertallet og de VB-ildsjæle, der aktivt nu vil flytte til Birksøhuset i Ferslev og driver den fortsatte VB-hoved-aktivitet i overgangs-perioden indtil GF i januar 2024 være dét fælles grundlag, som alle nu i VB handler på.

 

Fastlåst – hvor længe?

Indtil de to parter finder hinanden i det nævnte Samarbejde indenfor VB er hele situationen fastlåst:

1) Frivillige fra VB-foreningen kan ikke igangsætte Spise- og Filmaftener i Ferslev og de hermed forbundne udgifter uden, at det i perioden frem til ordinær GF 19/1-2024 sker i Vejleby Bylaug’s navn og på VB’s Regning, dvs. med VB-Bylaugets økonomiske ressurser og i dets teknisk-praktiske regi.

2) På Bestyrelses-Flertallets side har man forlængst besluttet ikke længere at ofre Spise- og Filmaftenerne nogen som helst opmærksomhed, penge eller anden ressurse.

Hvem KAN samarbejde?

Altså ser det ud til, at kun et godt og positivt, internt SAMARBEJDE i VB-foreningen mellem Flertallet og de snart ganske få ildsjæle, der efter – og trods – disse foreløbige, slidsomme, interne kampe endnu kan samles for at sikre flytningen til og driften i Ferslev Birksøhuset – kan bringe projektet i havn.

Men dét har hidtil Flertallet med forkvinde Lene Ottesen i spidsen overraskende og ret så indædt modsat sig!

Man må retfærdigvis sige, at ingen af de øvrige 5 i bestyrelses-Flertallet endnu har vovet at ytre sig, på almindelig dansk. Hvorfor mon ikke?

 

Fjernede positivt FaceBook opslag

Omkring den 15. Juni tillod jeg mig – som en af VB’s 4-5 betroede FaceBook-administratorer af Vejleby Bylaugs aktive, gode og synlige Facebook Gruppe – at indrykke et Opslag, der glædeligt fortalte medlemmerne, at NU er efterårets Spise- og Filmaftener i Ferslev SIKRET den fortsættelse, som alle har gået og ventet på.

Man kunne i Opslaget læse, at det vil ske som et Samarbejde mellem Flertallet i VB’s bestyrelse og jeg Kim B.

Se det her vedhæftede FB-opslag!

Jeg er den oprindelig stifter og lokale Film-PrimusMotor i Bylauget sammen med delvist skiftende bestyrelser gennem 12 år.

Dét Opslag på VB’s FaceBook Gruppe var for meget for Lene Ottesen – hun fjernede det efter cirka 20 timer!

Så dér står vi – og dér HÆNGER VI FAST.

 

De få eller alle stemmer om det?

Det er velkendt i landområderne, at man i små foreninger helst viger tilbage for at bruge afstemninger med optælling af FOR og IMOD i bestyrelsen. Men denne fortælling antyder kraftigt, at her MÅ vi gøre brug af det!
Ved et afholdt ekstra VB bestyrelsesmøde søndag aften den 18. juni blev fronterne endnu en gang trukket skarpt op. Hverken Flertallet eller undertegnede fraveg sine synspunkter. Næstformanden udeblev fra mødet uden afbud, og en nyvalgt suppleant (uden stemmeret) valgte ikke at tage et klart standpunkt.

Så stemmerne stod nu 3 på Flertallets side for at standse Filmaftener og 1 imod at gøre dette.

Dernæst drøftede Flertallet kort muligheden af at indkalde medlemmerne til Ekstraordinær generalforsamling i august, men også dette var der flertal for ikke at gøre.

Formelt og vedtægtsmæssigt er sidste udvej, at det nødvendige antal medlemmer kræver en Ekstraordinær generalforsamling indkaldt, også i august.

 

De forundrede kigger med

Alt imens både VB’s menige medlemmer og hele det velvillige MenighedsRåd i Ferslev-Vellerup alle MÅ SIDDE TAVSE og noget forundrede og kigge på – i deres forsøg på at følge med i dette lidt sære ‘teater’ dérude i den lille landsby i det SydVestlige hjørne af Frederikssund Kommune:

En halv-komisk eller trist forestilling – alt efter dit temperament, kære læser   🙂

 

/ Kim Beckman

Andre artikler fra denne uge