Pilen peger på en frivillig ordning

Pilen peger på en frivillig ordning

SKULDELEV: Udvalget for Klima, natur og energi besluttede på april-mødet, at man ønskede at få forelagt en sag om for mulighederne for færdsel på Skuldelev Ås.

På juni-mødet har udvalget fået forelagt fire løsningemodeller: .

1. Frivillig aftale omkring naturpleje,

2. Ekspropriation af areal til etablering af ny sti,

3. Ekspropriation ved eksisterende stistrækning eller

4. Ny fredning som gavner mulighederne for både sti og naturpleje.

Udvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med indstillingspunkt 1: Frivillig aftale omkring naturpleje.

En gammel fredning

Der har gennem mange år været et ønske fra borgere om at kunne færdes på åsen. Det er nu umuligt grundet selvsået vegetation

På Skuldelev Ås er to problemer, som begge relaterer sig til en gældende fredning for området. Fredningen er vedtaget i 1951.

Fredningen blev vedtaget med det formål at bevare åsen og det landskab, der var omkring åsen.

Fredningen forbyder visse aktiviteter, for eksempel byggeri og plantning af træer, men i den er der ikke taget højde for den naturlige udvikling, at naturen ”springer i skov”. I praksis er ulemperne med træbevoksning og den heraf manglende udsigt ens uanset, om træer er plantet eller er selvsået.

Tilsvarende er der en bestemmelse om, at man må gå langs med diget på toppen af åsen. Da fredningen blev skrevet, var der hovedsageligt marker og folde langs med diget. Fredningen gav således lov til, at man måtte gå i kanten af marken.

Men udviklingen af området har gjort, at marker og folde er forsvundet, og beplantningen har indfundet sig. Den gældende fredning fastsætter ingen forpligtelser til vedligehold af en sti på toppen. I fredningen er ikke angivet, at man fra åsen kan gå ned på Skuldelev Strand.

Frivillig aftale

Administrationen har gennem flere år og senest primo 2023 været i dialog med nogle af grundejerne på Skuldelev Ås omkring etablering af den manglende sti.

Administrationen vurderer, at en frivillig aftale ikke er en mulighed. Holdningerne blandt nogle af grundejerne er meget klare, de ønsker ikke en sti.

Frivillig aftale kan måske benyttes til at lave noget vedligehold af den eksisterende sti. Men der er ingen garanti for, at alle grundejere ønsker at deltage. Hvis bare en enkelt grundejer ikke ønsker at deltage og derved lader stien vokse til på sin ejendom, er hele stiforbindelsen reelt lukket.

En frivillig aftale kan måske bruges i forhold til naturpleje. Men det er vanskeligt, da naturområderne er delt over flere ejendomme. Der skal derfor laves aftaler med mange grundejere, hvis det skal være muligt at lave større sammenhængende naturpleje.

Der er derfor en væsentlig risiko for, at naturplejen bliver på nogle små og spredte områder, hvilket ikke er optimalt i forhold til sikring af naturen, påpeger administrationen.

Til trods for ovenstående betænkeligheder har Klima, natur og energi beslutter, at administrationen skal arbejde videre med en frivillig aftale.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »