Tilskud til trampesti, vilde bier og mere afgræsning

0

FREDERISSUND KOMMUNE: Sidste år modtog biodiversitetspuljen fire ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 257.065 kroner.

Bedømmelsesudvalget har over to møder vurderet ansøgningerne og besluttet, at de fire projekter tilsammen får tildelt en støtte på 190.290 kroner.

Der er givet støtte til etablering af en ny offentlig sankesti og naturrute ved Svanholm, et projekt med etablering af en 2030-skov på Campus Frederiksund, et læringsprojekt om vilde bier i Jægerspris og et naturplejeprojekt ved Over Dråby Strand.

Sankesti

Projektet indeholder arbejdet med at plante, vande og slå med le.

Udførelsen indebærer involvering af lokale til det praktiske arbejde, og på plantedagene vil de modtage relevant formidling omkring projektet under vejledning fra en uddannet landskabsarkitekt.

Foreningen Skovvirke vil sørge for, at naturstien bliver slået med le, som bibeholder flora og fauna.

Ønsket er, at sankestien bliver et lokalt tilflugtssted.

Projektet har indtænkt hjemmehørende danske arter, der tilgodeser leve -og ynglesteder for insekter, svampe, smådyr og større dyr.

Arealet grænser op til et naturareal, og projektet vurderes at have en vedvarende effekt for biodiversiteten.

Projektet, der blev tildelt et støttebeløb på 53.340 kroner, forventes at inddrage 10-20 frivillige.

Vilde bier

Projektet ”Frederikssund redder vilde bier” på Friskolens arealer ved Jægerspris omfatter placering af to store bi-hoteller med flere størrelser redegange, fire m2 højbed med såning af diverse bi-planter med blomster samt opsætning af informationstavler og QR-koder.

Projektet etableres af Plan Bi og indeholder mulighed for at se bierne via seks ”observationsskuffer”.

Her kan bierne ses helt tæt på, imens de arbejder på at bygge reder, lægge æg og lave ”madpakker”.

De store bi-hoteller med i alt cirka 1.300 redegange giver mulighed for at indeholde op til 15 forskellige vilde arter af bier. Redegangene er udboret i forskellige størrelser på (3, 6 og 8mm) som understøtter arternes forskellige behov for redegange.

Sammen med bi-hotellerne opsættes et blomsterbed, hvor der sås og plantes gode pollen -og nektarplanter som madpakke for bierne henover sæsonen.

Placering af bi-hotellerne i byen giver mulighed for, at flere familier med børn og institutioner kan tage på ”Bi-tur” og studere bierne samtidig med at der kan tilgås informationsmateriale på stedet på de opsatte infotavler med QR-koder. Bi-hotellerne kan derfor være en inspiration til at lave noget tilsvarende i ens egen have, på fællesarealer i boligforeninger og erhvervsområder.

Derudover udarbejdes en plejevejledning med beskrivelse af vedligehold af bi-hoteller og blomsterbede, så frivillige kan overtage tømning af redegange, vaskning af vinduer samt fjernelse af døde planter.

Det kan eksempelvis ske gennem et samarbejde med de nærtliggende institutioner.

Projektet blev tildelt et støttebeløb på 24.600 kroner.

Vilde orkideer

Projektet ”Vilde orkidéer langs Fjordstien” er et naturplejeprojekt i forlængelse af en eksisterende fold med afgræsning med kalve.

Der ønskes udvidelse af hegningen med cirka 13.000 m2 for afgræsning med kalve, da den beskyttede strandeng er tilgroet med tagrør, høje græsser og urter.

Folden ønskes udvidet, så et nyt tilgroet strandengs-
areal kan indgå i naturplejen og dermed øge biodiversiteten.

Den gamle indhegning blev etableret for indsatsen imod kæmpebjørneklo, højt græs og tagrør. Effekten af græsningen med kalve har givet en større biodiversitet og en bedre naturkvalitet, herunder er der registreret orkidéer på arealet.

Det forventes, at der tillige vil blive en bedre naturkvalitet og større biodiversitet for den nye fold med lav vegetationshøjde, så brugerne af Fjordstien – der går igennem foldene – har mulighed for at se fugle, smådyr, insekter, blomsterplanter og de sjældne orkidéer.

Området har tidligere haft en høj botanisk værdi, men er under kraftig tilgroning på de ugræssede arealer langs fjorden.

Projektet blev tildelt et støttebeløb på 58.350 kroner.

Skovhavevej – Svanholm . Foto: Steen Westh

Share.

About Author

Avatar photo