Lovligt oplag af have- og parkaffald

0

På det seneste møde i Plan- og miljøudvalget blev medlemmerne orienteret om borgerhenvendelser om oplag af såkaldte sigterester.

ONSVED: I 2020 henvendte flere borgere i Onsved sig til Frederikssund Kommune med klager over, at en landmand var ved at opbygge miler med have-/parkaffald på egne marker vest for Onsved by samt på marker nord for Onsved by. 

Klagerne udtrykte bekymring over oplaget og fortalte, at det lugtede grimt.

Administrationen vurderede, at mængderne udgjorde mere end 100 tons. Have- og parkaffaldet bestod af grove rester af kviste og neddelt plantemateriale – kaldet sigterest. Sigterest-
affaldet indeholder ikke husdyrgødning. Man vurderede på observationstidspunktet, at lugten fra milerne ikke var markant, og at der ikke var mulighed for at udstede påbud om at reducere lugten.

I 2021 har administrationen modtaget en ny henvendelse fra en beboer i Onsved om opbygning af miler på mark. 

Ejer af marken har oplyst, at der fra april vil være oplagring af sigterest i miler på marker i Onsved. Milerne består af sigterest fra I/S Vestforbrændings have-/parkaffald og udgør cirka 950 tons. Sigteresten vil blive udspredt på markerne efter høst.

Der er ikke er tale om et komposteringsanlæg, og derfor heller ikke hjemmel til at hindre, at der opbygges miler med have- og parkaffald, som senere på sæsonen udspredes på landbrugsjorden. 

Det er administrationens vurdering, at der ikke vil forekomme nedsivning og forurening af grundvand, vandløb eller jordmiljø indenfor den normale oplagsperiode af sigteresten. 

Hvis der opstår væsentlige lugtgener, vil  der kunne gives påbud om lugtbegrænsende tiltag.

Administrationen har derfor meddelt ejerne af de to marker, at oplag ikke kræver miljøgodkendelse.

 

Deltag i debatten
Share.

About Author