Lokalplan for ny dagligvarebutik i Skibby vedtaget

Lokalplan for ny dagligvarebutik i Skibby vedtaget

Frederikssund Kommunes Tværfaglige Erhvervsteam har modtaget en henvendelse fra Dansk Supermarked, der ønsker at opføre en ny og større Netto i Skibby.
Det betyder blandt andet total nedrivning af den eksisterende butik samt en række andre ændringer.

 

Af Palle Bruselius

 

SKIBBY: Byrådet vedtog på sit møde den 21. juni at fremlægge forslag til lokalplan nr. 111 for ny dagligvarebutik i Skibby i offentlig høring.
Forslag til lokalplan nr. 111 for ny dagligvarebutik i Skibby har til formål at give mulighed for, at Dansk Supermarked kan opføre en ny Nettobutik på 1.200 kvadratmeter efter et nyt koncept.

 
Høring
LokalPlanforslagene er offentligt fremlagt i minimum 8 uger i perioden fra den 23. juni 2017 til den 18. august 2017.
Ved offentliggørelsen får planforslagene midlertidig retsvirkning, som betyder, at området der er omfattet af forslagene, ikke må udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer, inden de er endeligt vedtaget. Retsvirkningerne fremgår af planforslagene.
Har du bemærkninger til planforslagene, skal de sendes til Frederikssund Kommune ved en af følgende muligheder:
– Anvend ”vær’ med! knappen”, når du har åbnet planen på kommunens hjemmeside
– Send e-mail til: planteamet@frederikssund.dk
– Send brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Kommunen skal modtage dit høringssvar senest den 18. august 2017.
Formålet med planen er at give mulighed for, at Dansk Supermarked kan opføre en ny Nettobutik på 1.200 kvadratmeter efter et nyt koncept.
Opførelsen af en ny og større Netto-butik skønnes at understøtte Skibbys udvikling.
Inden for Skibbys centerområder er der en maksimal ramme for bruttoareal til butiksformål på 16.000 kvadratmeter, denne ramme er kun udfyldt med 7.500 kvadratmeter eksisterende bruttoetageareal.
Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for detailhandel.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens placering, udseende – samt bestemmelser som sikrer, at der skabes større sammenhæng med den øvrige bymidte i Skibby. Bygningen tilstræbes at komme i niveau med resten af bymidten.
Lokalplanen stiller også yderligere krav til belysning og beplantning, således at disse bliver af samme type og art, som i den eksisterende øvrige bymidte.

 

Trafik og støj
Lokalplanen fastlægger ind- og udkørsel til området fra Hovedgaden og Rosenvænget. Det er hensigten, at der ikke skal være gennemgående trafik i området.
Forbindelsen mellem Hovedgaden og Rosenvænget betragtes ikke som et traditionelt vejforløb, men som et parkeringsområde med ”shared space” (”område delt mellem mange grupper” – red.), hvor både bilister, cyklister og gående deler samme plads.
Herudover indeholder planen skærpede bestemmelser om støjregulerende foranstaltninger i form af grøn støjskærm og mulighed for yderligere støjreducerende tiltag i form af en eventuelt overdækket vareindlevering.
For at kunne realisere projektet indeholder lokalplanen en nedrivningsbestemmelse, som kræver at de eksisterende ejendomme på matrikelnummer 65d og 1kc Skibby by, Skibby, nedrives, inden ny bebyggelse kan opføres.
Forslag til lokalplan nr. 111 er udarbejdet sideløbende med kommuneplantillæg nr. 038.
Projektets gennemførelse  kræver salg af cirka fem kvadratmeter offentligt vejareal.
Det blev besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
Forslag til lokalplan nr. 111 for ny dagligvarebutik i Skibby kan ses her digitalt på:  http://lokalplan.frederikssund.dk/dk/111—ny-dagligvarebutik-i-skibby/

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »