Kystbeskyttelsesanlæg i Hyllingeriis

Kystbeskyttelsesanlæg i Hyllingeriis
Foto: Steen Westh

Frederikssund Kommune har udarbejdet en ansøgning om kystbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis

HYLLINGERIIS: Projektet blev i 2020 fremmet af Byrådet som kommunalt fællesprojekt og er nu klar til at blive behandlet af kommunalbestyrelsen.

Beslutningen omfatter tilladelse til selve kystbeskyttelsesanlægget samt oprettelse af et kystbeskyttelseslag, som via bidragspligt skal finansiere anlægget og dettes drift.

Beslutningen omfatter også godkendelse af, at der optages et anlægslån gennem KommuneKredit, som tilbagebetales af kystbeskyttelseslaget gennem bidragspligten.

Frederikssund Kommune har udarbejdet projektet til oversvømmelsesbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis i samarbejde med grundejerforeningerne Fjordparken og Hyllingeriis.

Jorddige og spunsvæg

Projektet har til formål at beskytte projektområdet mod oversvømmelser i forbindelse med stormflod. Anlægget, som der søges tilladelse til, består af:

• Et cirka 450 m langt jorddige/kombineret jorddige og spunsvæg mod Roskilde.

• Et cirka 375 m langt jorddige samt hævet grussti langs sommerhusområdets nordlige grænse og adgangsvejen til Novafos renseanlæg.

• Grøfter med tilhørende pumper langs landsiden af ovennævnte diger/spunsvæg.

• Overgange til fællesarealer på havsiden af anlægget.

Hovedbegrundelser

Området har et væsentligt behov for oversvømmelsesbeskyttelse, da store dele af Hyllingeriis ligger lavt i terræn og flere gange har været ramt af oversvømmelser.

Hyllingeriis er udpeget i Frederikssund Kommunes Klimatilpasningsplan 2023 til at være oversvømmelsestruet. Planen indeholder derfor et mål om, at området skal beskyttes.

Projektet er desuden udformet som et helhedsprojekt med det formål at beskytte et større område, hvilket er teknisk og økonomisk optimalt.

Bidragspligt

Byrådet kan træffe afgørelse om, at der skal oprettes et kystbeskyttelseslag.

Byrådet kan samtidig træffe afgørelse om, at projektet skal finansieres gennem bidragspligt for lagets medlemmer.

Lagets medlemmer bliver ejere af fast ejendom, som bliver beskyttet mod oversvømmelse. ”Ejendom” inkluderer her også veje og forsyningsinfrastruktur.

Laget oprettes med det formål at være den juridiske ansøger om lån til finansiering af projektet samt at drifte det færdige anlæg.

Bidragsfordelingen bygger på oplysninger i BBR. Derfor vil godkendelse af bidragsfordelingen have den afledte effekt, at borgerne får fokus på om oplysningerne i BBR er korrekte.

Der er udarbejdet et samlet anlægsoverslag på projektet, inklusiv usikkerhed, på 17.540.000 kroner eksklusiv moms.

Kystbeskyttelsesprojektet ved Hyllingeriis har fået tilsagn om 2,1 millioner kroner i støtte af statens pulje til kystbeskyttelse.

Projektet har fået det størst mulige støttebeløb svarende til 25 procent af materialeomkostningerne.

Det betyder, at medlemmerne af det kommende digelag nu skal betale en mindre andel af projektets samlede udgifter.

Andre artikler fra denne uge