Intet offentligt brug af toilet i Kulhuse

Intet offentligt brug af toilet i Kulhuse

Af journalist Conny Probst

Udvalget for Klima, natur og energi har besluttet, at den nuværende aftale med Kulhuse Kro om brug af toilet opsiges for 2024 og fremefter

KULHUSE: Frederikssund Kommune solgte i 2007 ejendommen, beliggende Kulhusvej 210 i en sokkeludstykning, til Kulhuse Kro.

Det betingede skøde, som blev udarbejdet i forbindelse med handlen, indeholder en forpligtelse for kroens ejer til at holde nogle af kroens toiletter åbne for offentligheden i perioden fra den 1. april til den 31. oktober og til at renholde disse toiletter.

Ifølge skødets bestemmelser skal kommunen efter nærmere aftale bidrage til kroens renholdelsesudgifter, dog således at kommunen maksimalt kan bidrage med 40.000 kroner årligt i 2007-niveau.

Aftalen har fungeret uden problemstillinger frem til juni 2023, hvor ejendommen fik en ny ejer.

Den nye ejer ønskede en specifikation af forpligtigelsen. Det udmundede – efter længere tids dialog – i en aftale mellem kommunen og Kulhuse Kro den 17. august 2023.

Det samlede årlige beløb, som kommunen nu betaler til ejeren af ejendommen, udgør 75.541 kroner (2023 niveau).

Hertil kommer betaling for spildevandshåndtering og vedligeholdelse af toiletterne.

Spildevandsanlægget

Det er nødvendigt at skifte det eksisterende spildevandsanlæg, da det ikke er tidssvarende.

Fastholder kommunen aftalen, kan det ikke afvises, at kommunen kommer til at betale en del af udgiften til etableringen af et lovmæssigt spildevandsanlæg.

Det anslås, at kommunens andel kan udgøre op til 400.000 til 600.000 kroner.

Samarbejdet mellem ejendommens ejer og kommunen har været præget af forskellige vanskeligheder og problemstillinger, ligesom ejeren også har haft lukket toilettet i åbningsperioden.

Deadline for opsigelsen var den 31. januar 2024. Opsigelse senere på året ville have medført, at hele den årlige udgift skulle betales til ejeren.

Blå flag

Kulhuse Strand er kommunens største badestrand og har i gennem flere år haft det blå flag, der administreres af Friluftsrådet og er en international mærkningsordning, som garanterer brugerne en høj standard indenfor miljø, vandkvalitet og sikkerhed.

Et af kriterierne for at opretholde det blå flag er, at der er et tilstrækkeligt antal toiletter tilknyttet stranden.

Den kommunale administration har vurderet, at det er centralt for kommunen at sikre bedre kontrol over de faktorer, der er afgørende for, at kommunen kan opretholde sin Blå Flag-status, herunder kriteriet om stille et tilstrækkeligt antal toiletter til rådighed.

I tilfælde af en uoverensstemmelse i lighed med den, der var i 2023, og som resulterede i at toiletterne var lukkede, hvor de ellers skulle have været åbne, er det ikke muligt for kommunen i løbet af kort tid at sætte midlertidige toiletter op, da dette kræver diverse tilladelser.

Erstatningstoiletter

Etableringen af permanente toiletter kan ikke ske i 2024, da de er afhængige af såvel myndighedstilladelser som finansiering.

I 2024 vil der, hvis der søges om tilladelse i januar, forventelig kunne sættes midlertidige toiletter op i seks uger til badegæsterne.

Fra badesæsonens start i 2025 vil en permanent løsning kunne tages i brug, forudsat at finansieringen er fundet og tilladelser meddelt.

Permanente toiletter

Området ved stranden er underlagt en række myndighedskrav.

Ved opsætning af egne kommunale permanente toiletter på stranden, skal der blandt andet søges om tilladelse fra Kystdirektoratet, Slots- og Kulturstyrelsen, Fredningsnævnet samt søges byggetilladelse og landzonetilladelse.

Administrationen har kontaktet de forskellige myndigheder og mener, at det er realistisk at få tilladelse til opsætning af nyt permanent toilet.

Sagsbehandlingstiden forventes at være cirka 10 måneder.

En ny toiletbygning vil kunne placeres tættere på badegæsterne og vil give mulighed for at benytte toiletter ud over perioden 1. april til 1. oktober.

Som følge af sagsbehandlingstiden vil toilettet først kunne stå klart til sæsonen i 2025, og er under forudsætning af, at der afsættes midler til etablering.

Dialog med havnen

Kulhuse Havn har en ældre bygning til deres fiskegrej. I denne bygning er der også et toilet.

Administrationen er sammen med havnen ved at undersøge, om der kan laves en samarbejdsaftale omkring lån af toilettet.

På nuværende tidspunkt er det usikkert, om toilettet i bygningen kan komme til at leve op til kravene fra Blå Flag ordningen.

Der forventes en udgift på cirka 200.000 kroner til renovering af toilettet i havnebygningen og en eventuel etablering af et ekstra toilet i samme bygning.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »