Handleplaner for Natura 2000

Handleplaner for Natura 2000

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Den endelige vedtagelse af handleplaner 2016 – 2021 for Natura 2000 områder i Frederikssund Kommune foreligger nu.
Byrådet vedtog planerne den 26. april.
De omfatter handleplan Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139. Handleplan 2016-2021 Natura 2000 for Roskilde Fjord og     Natura 2000 handleplan 2016 – 2021 Kyndby Kyst
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest den 8. juni 2017.
Klageberettigede er:
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sag
Du kan klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Gå ind på Klageportalen via www.nmkn.dk. Den linker til www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner for borgere eller 1.800 kroner for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »