Dispensation til asfalteret cykelsti

Dispensation til asfalteret cykelsti

Af Conny Probst

JÆGERSPRIS: Frederikssund Kommune har givet sin Vej og Trafik-afdeling dispensation fra paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven til at anlægge en asfalteret cykelsti langs Kulhusvej nord for Jægerspris.

Kulhusstien bliver en 2,5 meter bred og cirka syv kilometer lang dobbeltrettet cykelsti, som skal løbe langs den vestlige side af Kulhusvej, fra Jægerspris til Gl. Kulhusvej. 

På strækningen krydser den Natura 2000 området Jægerspris Skydeterræn og paragraf 3-beskyttet natur.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens paragraf tre må der ikke foretages ændring i tilstanden søer, moser, enge og overdrev, der hører underbeskyttelsen. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til ændringer.

Midterrabat
Langs hele strækningen har man bestræbt sig på at placere cykelstien helt ud til Kulhusvej – med en cirka halvanden meter bred midterrabat mellem cykelstien og selve vejen. Ud over det bliver det etableret en cirka 0,5 meter bred rabat på den vestlige side af cykelstien. Et enkelt sted føres stien bag om bygninger; Kulhusvej 39, 41, 43 og 45.

Man har vurderet, at anlæg at stien ikke medfører en afgørende forrykning af tilstanden af de overdrevslokaliteter, som ligger nærmest vejen. 

Flagermus og frøer

Der er flagermus i området, men det vurderes, at flagermusarterne ikke berøres af projektet, da der ikke er tale om fældning af hule træer eller nedrivning af gamle bygninger. 

Der er registreret spidssnudet frø i en del af søerne på skydeterrænet, men ikke i nærheden af Kulhusvej, hvor cykelstien etableres.

Det har ikke været muligt at lægge cykelstien på den anden side af Kulhusvej (østlig side) på grund af et dige på den første strækning nord og vest for Jægerspris Slot, og fordi det skal undgås, at cyklisterne kommer til at krydse Kulhusvejen flere gange.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »