Bekymringsbrev til regionen

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På decembermødet har Byrådet debatteret Plan- og Miljøudvalgets anmodning om et bekymringsbrev til Region Hovedstaden vedrørende grusgrave ved Onsved og Krogstrup. 

Efterfølgende er der sendt et brev til regionen, underskrevet af borgmester John Schmidt Andersen (v) og udvalgsformand Jørgen Bech (V). 

Her skriver kommunen blandt andet, at ” Trods Region Hovedstadens udtalte ønske om at fordele byrderne ved råstofgravning mellem hovedstadskommunerne har man valgt at placere halvdelen af alle nye råstofgraveområder i Frederikssund og den anden halvdel i de resterende 28 kommuner. Til trods for, at der allerede i tidligere planlægning er udlagt meget store graveområder i kommunen”. 

I brevet opfordrer kommunen til, at Region Hovedstaden revurderer sin råstofplanlægning og generelt reducerer udpegningerne i Frederikssund Kommune. Som eksempler peger man på graveområderne ved Krogstrup og Onsved. 

”Graveområderne går helt ind til beboelse på Gammel Stationsvej og i Onsved og støj-, støv- og trafikgener vil betyde væsentlige økonomiske tab for ejere af boliger og væsentlige tab af livskvalitet for beboere. Onsved er udpeget som særlig landsby i kommuneplanlægningen, og der er udarbejdet bevarende lokalplan for landsbyen. Med råstofgravning op til grænsen af landsbyen vil landsbyens identitet og kulturhistoriske værdi blive markant forringet.” 

Kommunen påpeger i brevet tillige, at graveområderne ligger i et meget stort område med særlige drikkevandsinteresser og store grundvandsforekomster, og at det giver en øget risiko for at der sker forurening af magasinet. 

”Frederikssund Kommune imødeser en revidering af råstofplanlægningen indenfor kommunens grænser og indgår meget gerne i en nærmere dialog herom”, slutter borgmesteren og udvalgsformanden brevet til Region Hovedstaden.

Share.

About Author