Bedre vilkår for stormflods- og oversvømmelsesramte

Bedre vilkår for stormflods- og oversvømmelsesramte
Skuldelev Havn ved højvande. Foto: Steen Westh

Folketinget har vedtaget en ny lov, der giver boligejere bedre vilkår, hvis deres hus eller indbo bliver skadet på grund af en stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

FREDERIKSSUND: Den 1. juli 2018 træder en ny lov om stormflod og oversvømmelse i kraft, der udvider dine muligheder for erstatning, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Bliver din bolig eller dit indbo skadet på grund af en stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, har du mulighed for at få erstatning efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.
Det er dog et krav, at Stormrådet har erklæret stormflod i det område, hvor du bor, eller har godkendt, at en oversvømmelse fra et vandløb eller en sø er omfattet af loven.
De nye regler betyder blandt andet, at man i modsætning til tidligere kan få erstattet skader på løsøre i kælderbeboelse eller opbevaringscontainere.

Med tilbagevirkende kraft
Man skal være opmærksom på, at disse to erstatningsregler gælder med tilbagevirkende kraft således, at de omfatter skader, der er opstået efter 14. november 2017.
Du kan dog først få udbetalt erstatningen efter den 1. juli 2018.

Selvrisiko og genhusning
Andre væsentlige ændringer, som træder i kraft den 1. juli 2018, er:
•Selvrisikoen, du skal betale ved skader på ejendomme til helårsbeboelse og skader på privat løsøre, bliver låst fast på fem procent.
Hidtil steg den til henholdsvis 10 procent og 15 procent anden og tredje gang, du fik en skade som følge af stormflod
• Der indføres klageadgang for sager om oversvømmelser fra vandløb og søer.
Tidligere afgjorde Stormrådet sagerne, og der var ingen klagemulighed. Fremover skal forsikringsselskaberne behandle sagerne, og du kan klage over deres afgørelse til Stormrådet
• Du vil fremover kunne få erstatning for hele perioden, hvor du er genhuset. Erstatningen dækker udgifter til selve genhusningen samt udgifter til opmagasinering og flytning.
Hidtil har du ikke kunnet få erstatning, hvis genhusningen varede under en måned
• Du kan få op til 24.000 kroner i tilskud, hvis du som genhusning vælger at etablere en beboelsespavillon på din grund
• Du kan få erstattet udgifterne til lovliggørelse af installationer og andre forhold, der ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementet, når en ejendom skal retableres efter en stormflod eller en oversvømmelse fra et vandløb eller en sø.

Oversvømmelse
En stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år.
En oversvømmelse fra et vandløb eller en sø skyldes ekstrem høj vandstand i et vandløb eller en sø, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20. år.
Det er Stormrådet, som afgør i hvilke områder, der har været stormflod.
Det er også Stormrådet, der afgør, om en oversvømmelse fra et vandløb eller en sø er omfattet af stormflodsloven.
Har du en stormflods- eller en oversvømmelsesskade, skal du anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor du også har din brandforsikring.
Ved stormflod skal du anmelde skaden senest to måneder efter, at Stormrådet har erklæret stormflod. Ved oversvømmelse fra et vandløb eller en sø skal du anmelde skaden senest to måneder efter, at den er sket.
Herefter vil forsikringsselskabet sende en taksator ud for at besigtige skaderne.
På Stormrådets hjemmeside kan du læse mere om forløbet, og hvad du kan få erstattet.
Stormflods- og oversvømmelsesordningen bliver finansieret af de årlige bidrag, som alle med en brandforsikring automatisk betaler.

Foto: Steen Westh

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »