Bedre forhold for de bløde trafikanter

0

SKIBBY: I starten af 2020 anmodede Teknisk Udvalg administrationen om at udarbejde en skitse med en ny profil af Hovedgaden og Saltsøvej i Skibby. 

Projektforslaget skulle sikre en bedre trafikafvikling og tillige forbedre trafiksikkerheden for cyklister og gående. 

Administrationen har undersøgt muligheden for etablering af cykelsti på Hovedgaden i Skibby, som strækker sig fra krydset Skibbyvej/Hovedgaden i nord til krydset Skibbyvej/Hovedgaden i syd. 

På Hovedgaden er der fortov langs størstedelen af vejen. Fra nord til Valmuevej, hvor bymidten starter, er der etableret kantbane på begge sider af vejen, og derefter ophører kantbanen på resten af strækningen. 

Delstrækninger
Etablering af en cykelsti på hele strækningen er anslået til at koste i størrelsesordenen 25 til 30 millioner kroner. 

Hovedgaden kan deles op i fire delstrækninger. Administrationen anbefaler, at der etableres cykelsti på den centrale del af Hovedgaden, fra Valmuevej til rundkørslen mellem Hovedgaden/Selsøvej, hvor der er flest cyklende. Den delstrækning er anslået til at koste 6,4 millioner kroner.

I budgetaftalen for 2022 er der afsat 3,7 millioner kroner til projektet i 2022 og 2,7 millioner kroner i 2023.

Inden jul besluttede byrådet at frigive de afsatte 3,7 millioner. 

Tidsplanen er et rådgiver-
udbud primo 2022 og et entrepriseudbud af vejstrækningen i forsommeren. 

Det fysiske arbejde i marken forventes igangsat sensommeren 2022. 

Projektet med ændring af Hovedgaden forventes færdigt i efteråret 2023. 

Share.

About Author