Banegrav skal fyldes op med jord

0

SKIBBY: Frederikssund Kommune har modtaget en ny ansøgning om jordopfyldning af en banegrav ved Bonderupvej 5 i Skibby.

I forbindelse med en tidligere ansøgning har Skuldelev Vandværk og flere borgere i området udtrykt bekymring for projektet. Bekymringerne handlede om støj, støv, afledning af vand og kørsel med lastbiler på Bonderupvej.

Derfor havde udvalget for Plan og teknik ønsket at blive orienteret, inden der bliver meddelt miljøgodkendelse til projektet. Det blev udvalget på mødet i sidste uge.

Administrationen orienterede i 2020 det daværende Plan- og Miljøudvalg om, at jordopfyld af banegrave fremover vil blive reguleret med en miljøgodkendelse, og at det ville få indflydelse på kommunens daværende sagsbehandling af jordopfyldning af banegraven ved Bonderupvej 5, Skibby.

19.000 m3 jord

Ansøgningen fra 2020 blev imidlertid trukket tilbage.

Men i år har kommunen modtaget en ny ansøgning. Grundejeren har søgt om at fylde den del af banegraven, der ligger mellem Skibby Genbrugsstation og Bonderupvej op med ren jord.

Der forventes at være plads til cirka 19.000 m3 jord.

Projektet svarer til det tidligere ansøgte projekt om opfyldning af banegraven. Grundejer har endvidere ansøgt om at rørlægge grøften i bunden af banegraven.

Plan og teknik valgte at tage orienteringen til efterretning.

Samtidig bad man om at få forelagt et udkast til miljøgodkendelse, inden godkendelsen meddeles endeligt.

Proces for miljøgodkendelse

Administrationen udarbejder et udkast til miljøgodkendelse, som sendes i høring hos grundejer, de nærliggende boligejendomme på Bonderupvej 1A-7 og 2-14, ejere af matrikler, der grænser op til banegraven samt Skuldelev Vandværk og Skibby Genbrugsstation.

Administrationen vurderer de indkomne høringssvar, og hvis de giver anledning til rettelser, indarbejdes de i miljøgodkendelsen.

I miljøgodkendelsen vil der blive stillet vilkår om tidsrum for arbejdet, omfang af jordopfyldning, til- og frakørselsforhold, begrænsning af støv og støj samt kontrol af tilført jord, herunder analyser, forhåndsgodkendelse, registrering og stikprøver. Vandløbsforholdene bliver ikke reguleret i miljøgodkendelsen, men derimod i vandløbstilladelsen.

Da banegraven ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, 300 m fra den nærmeste vandindvindingsboring og kun 15 m fra indvindingsoplandet til Skuldelev Vandværk – Bonderup vil der blive stillet skærpede vilkår i forhold til kontrol af den jord, der tilføres banegraven, så det sikres, at der ikke tilføres forurenet jord.

Skibby

Share.

About Author

Avatar photo