20 hektar skal ryddes

20 hektar skal ryddes

Af Conny Probst

JÆGERSPRIS: Frederikssund Kommune har modtaget – og givet tilladelse til – at Forsvaret må rydde og og afbrænde cirka 20 hektar overdrev på Jægerspris Skydeterræn. 

Arealet er registreret som beskyttet natur jævnfør naturbeskyttelsesloven og er en del af Natura 2000 område nr. 235 Jægerspris Skydeterræn. 

Det kræver en dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven, da rydninger, der rækker ud over almindelig pleje af områdets hidtidige tilstand, kræver dispensation, selv om de har til formål at forbedre naturtilstanden. 

Arealet er beliggende på matriklerne 3a, 15a og 15b, Slagelsegårdene, Dråby. 

Afbrænding
Forsvaret ønsker at rydde træer og buske, der skygger for overdrevsvegetationen og dermed truer det beskyttede overdrev. Overdrevet vil efterfølgende blive afbrændt. 

Formålet er at leve op til forpligtigelsen om ikke at forringe levevilkårene for de beskyttede arter løgfrø og markfirben. 

Arbejdet forventes igangsat i uge otte og vil blive fortsat i forbindelse med, at der er pause i skydningerne i ugerne 28, 29 og 30. Er rydningerne ikke gennemført inden for dette tidsrum, vil arbejdet blive fortsat hen over efteråret og vinteren 2019-2020 

De foreslåede naturplejetiltag vil standse den tiltagende tilgroning med birk, pil, invasive højstaudesamfund og Canadisk gyldenris.

Granater
Forsvaret har oplyst i ansøgningen, at det tilgroede overdrev i en lang årrække har været nedslagsområde for artilleri. 

Derfor er der risiko for, at der ligger ueksploderede granater eller lignende; såkaldte forsagere. 

Der vil derfor formentligt blive tale om oprykning af træer og buske ved hjælp af en pansret, sikret bæltegravemaskine påmonteret en grab, som muliggør optrækning af træer og buske, så man også får rodkager med op. 

Efter rydningen af overdrevet vil der blive gennemført en afbrænding for at bekæmpe den voldsomme tilgroning. Afbrændingstidspunktet er meget vejrafhængigt, da vindforholdene skal være optimale samtidig med, at vegetationen skal være så tør som muligt. Typisk i februar til primo marts. 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »