Voldgraven skal have en oprensning

Voldgraven skal have en oprensning
Foto: Steen Westh

SELSØ: Frederikssund Kommune har givet Nationalpark Skjoldungernes Land dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til at oprense voldgraven ved

Selsø Slot.

I Nationalparkens ansøgning fra 6. januar 2022 står der: ”Formålet med oprensningen er at genetablere vandspejlet og fremhæve voldgraven, som den oprindeligt har været tænkt af kulturhistoriske og æstetiske grunde. Desuden er formålet at forbedre voldgravens naturkvaliteter”.

Det oplyses også: ”Oprensningen foretages med gravemaskine og minigraver. Det opgravede slam bortkøres med dumper og udspredes på mark umiddelbart syd for slottet. Dele af voldgraven oprenses ikke af hensyn til dyre- og plantelivet. Oprensningen vil i øvrigt foregå udenfor fugles og padders ynglesæson.”

Voldgraven har været besigtiget i oktober 2021, hvor det kunne konstateres, at voldgraven var temmelig tilgroet med især dunhammere og gråpil. Der var spredte, mindre områder med åbent vand, delvis dækket af andemad. Der var også forekomst af bittersød natskygge, knippestar og dunet dueurt. Det blev vurderet, at voldgraven er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 som en beskyttet sø.

Voldgraven blev besigtiget igen i april 2022 og undersøgt for forekomst af padder. Der blev ingen padder fundet. Voldgraven fremstod fortsat tilgroet og uden undervandsvandplanter.

Administrationen har vurderet, at voldgraven/søen vil blive naturforbedret ved den ansøgte opgravning af især dunhammere og pil.

Med mere lysåbne forhold kan der komme et mere varieret dyre- og planteliv.

Oprensningen vil også modvirke, at søen gror fuldstændig til og dermed vokser ud af §3 beskyttelsen.

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »