Trafiksikkerheden på Skibbyvej

Trafiksikkerheden på Skibbyvej
Foto Steen Westh

Udvalget for Plan og Teknik har fået en orientering om samarbejdet mellem Vejdirektoratet og kommunens administration om det fælles mål at forbedre trafiksikkerheden ved de tre tilkørselsveje til Skibby.

SKIBBY: Samarbejdet mellem Vejdirektoratet og kommunen har stået på gennem mange år, da begge parter er administratorer af offentlige veje.

Samarbejdet foregår både ved borgerhenvendelser og anmodninger fra den kommunale administration.

Administrationen har gennem tiden anmodet om, at forholdene ved Skibby indkørslerne blev ændret, da de ikke er hensigtsmæssige for de bløde trafikanter, som skal krydse det store vejanlæg.

Bløde trafikanter

Parterne har drøftet anlæg af rundkørsel ved Svanholm Allé og Skibby Hovedgade.

En rundkørsel vil dog ikke gøre en krydsning nemmere for de bløde trafikanter.

Alternativt kunne der anlægges et trafiksignal, som giver tid for krydsende trafikanter, ligesom hastigheden på rute 53 sænkes i kraft af signalanlægget.

Administrationen har også drøftet etablering af en niveaufri krydsning dvs. en stitunnel, da skolebørn skal krydse vejen for at komme til Fjordlandskolen afd. Skibby.

Indtil nu har det ikke været prioriteret af Vejdirektoratet, der har vurderet, at der andre steder på statsvejnettet er et større trafiksikkerhedsmæssigt behov.

Lavere hastighed

Vejdirektoratet og den kommunale administration skal på baggrund af den seneste ulykke gennemgå uheldsstedet med teknikere fra Nordsjællands politi, hvorefter Vejdirektoratet og administrationen vil evaluere vejstrækningen for yderligere trafikforbedrende foranstaltninger.

Vejdirektoratet har netop orienteret administrationen om, at de er i dialog med politiet om muligheden for nedsættelse af hastigheden på strækningen.

Administrationen vil i den forbindelse bede Vejdirektoratet om at vurdere, om en hastighedsnedsættelse kan suppleres med andre fysiske tiltag.

Andre artikler fra denne uge