Tonen er blevet skærpet

Tonen er blevet skærpet

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Regionen har indkaldt ideer og forslag til den næste råstofplan – råstofplan 2024.

Det er den kommunale administrations vurdering, at råstofplanlægningen i Danmark er meget langt fra at være bæredygtig, og at der er behov for en række markante ændringer af råstofplanlægningen.

Det har man specificeret i et udkast til høringsbrev.

Regionens gravekommune

Region Hovedstaden dækker 29 kommuner.

Ved den seneste revision af Råstofplanen foreslog Regionen udpegning af knap 240 ha nye råstofgraveområder i Frederikssund Kommune og knap 240 ha nye råstofgraveområder i regionens øvrige 28 kommuner tilsammen.

Region Hovedstaden gjorde således Frederikssund Kommune til regionens gravekommune med deraf følgende konsekvenser for kommunens landskaber og for borgerne i kommunen.

Byrådet gjorde indsigelse mod, at halvdelen af alle nye råstofområder skulle belaste Frederikssund Kommune. Men langt hovedparten af udpegningerne blev opretholdt.

Frederikssund Kommune har, uanset råstofplanens markante konsekvenser for kommunen, ikke klageadgang i forbindelse med råstofplanlægning, men har tværtimod pligt til at lægge råstofplanen til grund ved kommunes egen planlægning.

Revideret udkast til høringsbrev

Plan og Teknik henstillede på november-mødet, at tonen i brevet blev skærpet.

Det er dette høringsbrev, som byrådet har godkendt på sit seneste møde.

I det godkendte brev påpeger kommunen, at der er behov for en hurtig omstilling af råstofplanlægningen, der fremmer alternativer til gravning og transport f.eks. øget genanvendelse af råstoffer og stabilisering af jord.

Herudover er der behov for at ændre rammerne for råstofplanlægningen:

– ”Råstofplanlægningens nuværende snævre fokus på at tilvejebringe tilstrækkelige mængder af råstoffer betyder, at der udlægges graveområder, som giver flere samfundsmæssige tabend gevinster. Der tages ikke rimelige hensyn til byudvikling, eksisterende byers attraktion, ejendomsværdier, vejplanlægning, landskaber, turisme, friluftsliv, grundvand m.m”.

Der skal tages hensyn

Frederikssund Kommune gør endvidere opmærksom på, at den nuværende råstofplanlægning vægter hensynet til grundejere og beboere alt for lavt:

– ”Råstofplanlægning og –gravning går hårdt ud over naboerne, som generes med støj, trafik og støv og samtidig stavnsbinder den borgerne, som ikke kan sælge deres ejendom, når de er nabo til en grusgrav”.

Brevet fortsætter:

– ”Den 10-årige tidsbegrænsning af gravetilladelser, som burde give et minimum af beskyttelse for borgerne, giver endvidere ikke en reel beskyttelse, da det er helt normalt at tilladelserne fornys, når tidsbe-rænsningen nærmer sig udløb. I nogle tilfælde tillades endda at grusgrave indrettes med handelsplads og tilkørsel af råstoffer udefra, som kan holde grusgraven i gang i rigtig mange år”.

Skovbakken

Forestillingen om en regional selvforsyning med råstoffer som er indbygget i råstoflovgivningen er uhensigtsmæssig, mener Frederikssund Kommune:

– ”Region Hovedstaden er tæt befolket, har stor byggeaktivitet og det åbne land er en begrænset ressource. Det giver ikke mening, at denne region, hvor natur og rekreative værdier er mest begrænsede, skal være den region, hvor de tilbageværende værdier ødelægges hurtigst af råstofgravning”.

– ”Der bør være en mulighed for, at kommunen kan indbringe uenighed med en region om råstofplanlægningen for den ansvarlige minister. I den seneste råstofplan besluttede regionen, at selv en del af et særligt værdifuldt landskab omkring Skovbakken kunne graves væk, uden at det ville tilsidesætte væsentligt landskabelige værdier!”.

– ”De landskabsværdier, som kommunen beskytter gennem sin landzoneadministration, kan på den måde tilsidesættes med et pennestrøg af regionen, og kommunen står tilbage med de utilfredse grundejere, som ikke kan forstå, hvorfor kommunen beskytter landskaber med en restriktiv landzonepraksis, som Regionen efterfølgende bare kan beslutte at ødelægge.

Kompensation

Graveområder ødelægger landskabsværdier og der sker ingen kompensation, fortsætter brevet:

– ”Det burde som minimum kræves, at graveområder – efter at grusgravningen er lukket – skulle bidrage med nye rekreative værdier, som kompensation for de taeksempelvis i form af krav om, at ejeren retablerer graveområdet til offentligt tilgængeligt naturområde”.

Urimelig stor andel

Høringsbrevet påpeger videre, at den seneste råstofplan gav Frederikssund Kommune en urimeligt stor andel af regionens udpegning:

– ”Der blev udpeget omtrent lige så store gravearealer i Frederikssund Kommune, som i resten af Regionens 29 kommuner tilsammen med væsentlige skadevirkninger på kommunens landskaber til følge.

Frederikssund Kommune forudsætter på den baggrund, at der i Råstofplan 2024 foretages en revision af planlægningen, hvor der ikke udpeges yderligere råstofgraveområder i kommunen. Men tværtimod tages råstofgraveområder ud i kommunen.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »