Tilladelse til endnu en gyllebeholder

Tilladelse til endnu en gyllebeholder

Af Conny Probst

KIRKE HYLLINGE: Bækkenstoft på Hjørnegårdsvej 1 ønsker at etablere en ny gyllebeholder på 4.000 m3. 

Der er i forvejen en godkendelse efter den gamle husdyrgodkendelseslovs §12. Men etableringen af den nye gyllebeholder medfører, at der skal udarbejdes godkendelse efter den nye lov.

Den eksisterende miljøgodkendelse indeholder et lovligt dyrehold på 230 årskøer med opdræt. Der er givet dispensation for afstandsreglerne til offentlig vej og naboskel. 

Ansøgningen viser, at det ansøgte produktionsareal med de ansøgte staldtyper og dyretyper ikke umiddelbart overholder de beregnede emissionsgrænseværdier for bedst tilgængelig teknologi (BAT). Der er dog redegjort for, at yderlige ammoniakreducerende tiltag ikke vil være mulige eller økonomisk proportionale . Samlet set vurderer man derfor, at BAT kravet er overholdt.

Ejendommen overholder lugtgenekriterierne til samlet bebyggelse og byzone. Antallet af eksterne transporter er uændret og det forventes ikke, at produktionen vil give anledning til øgede støj-, støv-, lys- eller transportgener for de omkringboende. 

Det er Lejre Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne og miljøet, når godkendelsens vilkår overholdes. 

Man har derfor meddelt miljøtilladelse til 1.875 m2 kostald, 250 m2 kalvehytter, 48 m2 møddingsplads, 445 m2 eksisterende gyllebeholder og 704 m2 ny gyllebeholder.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »