Teknisk anlægspulje 2022

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I Budget 2022 er der afsat 3,336 millioner kroner til ”Teknisk anlægspulje”. 

Udvalget for Plan og teknik har set nærmere på de projekter fra idékataloget, som administrationen har foreslået gennemført i 2022:

• T1 – Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen – 1.600.000 kroner.

• T2 – Trafiksikkerhed og fremkommelighed i Dalby – 435.000 kroner.

• T3 – Sikker skolevej – nyt ”kys og kør” areal ved Nørreparken – 250.000 kroner.

• T8 – Hastigheder i byerne nedsættes til 40 km/t – 100.000 kroner.

• T9 – Hastigheder i landsbyerne nedsættes til 40 km/t – 100.000 kroner.

• T27 – Trafiksikkerhed på Hammer Bakke – 300.000 kroner.

• V2 – Udmatrikulering af de offentlige landeveje – 100.000 kroner.

• B1 – Missing link i belysning på sti langs Onsvedvej Omfartsvej – 110.000 kroner.

• K1 – Forbedring og opgradering af busstoppesteder – 300.000 kroner.

Projekterne T1, T2, T3 og T27 er alle projekter, der er arbejdet med i 2021. Der er udarbejdet analyser, skitseforslag, anlægsoverslag, besigtigelser og dialog med borgere, grundejere eller andre interessenter, men der var ikke økonomi til at gennemføre projekterne i 2021. 

Anbefalingen lød derfor på at gennemføre disse fire projekter i 2022, så det forberedende arbejde kan videreføres. Projekterne er på skoleveje i tilknytning til henholdsvis Jægerspris Skole, Fjordlandsskolen Afd. Dalby og Frederikssund Private Realskole. 

Projekterne T8 og T9 om-
fatter et løbende arbejde med at forbedre trafiksikkerheden i kommunens største byer og landsbyerne. Det arbejde har været i gang i de seneste år på baggrund af en større analyse, som blev udarbejdet i 2019, og som stadig udbygges. 

Projekt V2 omfatter start af en myndighedsopgave, så de 39 km offentlige landeveje i kommunen, der ikke udmatrikuleret, kan blive det. Administrationen modtager jævnligt klager fra naboer til vejene angående denne manglende udmatrikulering, og det giver øget sagsbehandling. At vejene kun er udlagt og ikke ligger som på kortet, kræver adskillige sagsbehandlingsressourcer. Det gør sig ligeledes gældende ved arealerne i landsbyerne.

Projektet B1 anbefales for at imødekomme de borgerhenvendelser, som administrationen modtager, idet der henligger en kort cykelstistrækning uden belysning, som udgør et tydeligt missing link..

Projekt K1 anbefales, så der kan arbejdes videre med den handlingsplan for forbedring af busstoppestederne, som administrationen har udarbejdet og løbende opdaterer. En gennemgang af kommunens cirka 300 stoppesteder har vist, at flere stoppesteder fremstår forsømte og utidssvarende. 

Et enigt udvalg valgte følgende prioriteringsrækkefølge: T1, T3, T27, V2, B1, K1.

Herudover ønskede man etablering af yderligere en vippebænk på havnen i Frederikssund finansieret indenfor puljen.

Farlig skolevej
Der er cykelsti fra Landerslev til Jægerspris og strækningen benyttes blandt andet af skolebørn fra Landerslev til Jægerspris Skole. 

Der er i forbindelse med udarbejdelse af cykelstihandlingsplanen udtrykt et behov for en sikker krydsning i krydset Hyllestedsvejen/Landerslevvej. 

Krydsningen er af politietvurderet til at være trafikfarlig til og med 6. klasse. Kommunen bruger i dag cirka 40.000 kroner pr. år til befordring af elever fra Landerslev til Jægerspris skole. 

En del af disse penge vil kunne spares, hvis krydsningen gøres trafiksikker.

Share.

About Author