Rottebekæmpelsen bliver dyrere

Rottebekæmpelsen bliver dyrere

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Teknisk Udvalg har godkendt kommunens handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i perioden 2019-2021. Handlingsplan afløser kommunens rottehandlingsplan 2016 – 2018.

Skadedyrsbekæmpelse er brugerfinansieret og fungerer budgetmæssigt efter hvile-i-sig-selv-princippet; dvs. at indtægter og udgifter skal balancere set over en periode. 

Kommunen opkræver bidrag som en promille af grundværdien hos kommunens grundejere. I 2019 opkræves der en takst på 0,09410 promille. 

Den er fastsat efter et skønnede udgiftsbehov på 3,7 millioner kroner – og er en stigning i forhold til 2018. 

Det skyldes et merforbrug i 2017 på 700.000 kroner, som er overført til 2019. I forbindelse med budget 2020, vil der blive beregnet en ny promille på baggrund af udgiftsskønnet. 

Også i weekenden
I den kommende planperiode bliver der et øget fokus på kommunernes samarbejde med forsyningen (Novafos).

I bekendtgørelsen er der indført krav om, at kommunens tilbud om rottebekæmpelse hos borgerne skal udvides til også at omfatte weekender og helligdage. 

Dette gælder blandt andet for bekæmpelse af rotter inde i boligen og i fødevarevirksomheder. De kommunale rottebekæmpere vil fremover også udføre denne opgave. 

Anmeldelse af rotter skal ske på kommunens hjemmeside. Weekend-anmeldelser vil blive screenet for, om de opfylder kravene til, at rottebekæmpelsen skal ske ”uden ugrundet ophold”.

Rottespærre
Kommunen skal tilbyde private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, at der opsættes en rottespærre i kloakken. 

Det er en udvidelse i forhold til tidligere, hvor kun kommunale institutioner skulle have rottespærre installeret.

Borgere og virksomheder betaler ikke direkte for selve rottebekæmpelsen; den opkræves over ejendomsskatten. 

Men grundejere skal selv sørge for – og betale for – reparationer m.m. i forbindelse med at sikre sin ejendom mod rotteangreb.

Andre artikler fra denne uge