Renovationstaksterne stiger til næste år

0

FREDERKSSUND KOMMUNE: Taksterne for renovation fastsættes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen.

I 2022 er der indført nye henteordninger ved alle boliger til papir, metal, pap, glas, plast og mad- og drikkekartoner, og alle affaldsbeholdere ved boliger er udskiftet. De nye ordninger nødvendiggør en ændring i takststrukturen og en takstforhøjelse til dækning af øgede omkostninger.

Byrådet har drøftet sagen, og et flertal godkendte taksterne for renovation for 2023 samt budget og mellemværende for 2023-2026 for affaldsområdet. Tobias Daniel Isaksson (D) stemte imod med den begrundelse, at Nye Borgerlige er imod husstandssorteringen. Therese Hejnfelt (C) undlod at stemme.

Flere tømninger

I de nye ordninger udføres der et større antal tømninger af affaldsbeholdere, hvilket giver højere driftsomkostninger til kørsel og håndtering af kundehenvendelser.

Det større antal beholdere giver ligeledes større omkostninger til service på beholdere og lager.

Indkøb og levering af nye beholdere og hjemtagning og bortskaffelse af de gamle beholdere er afholdt på en anlægskonto, som ved afslutningen af 2022 vil udgøre cirka 42 millioner kroner, som ordningen for dagrenovation (tømning af beholdere ved boliger) skal finansiere over en periode på 10 år.

Hertil kommer driften af de nye affaldsordninger i perioden fra maj 2022 til december 2022, som forventes at give et driftsunderskud på cirka syv millioner kroner på ordningen for dagrenovation i 2022.

Stigning
på 20 procent

Primo 2023 forventes affaldsområdet at have et samlet mellemværende på cirka 31 millioner kroner i det skattefinansierede områdes favør.

Derfor er det nødvendigt med en takstforhøjelse til dækning af øgede omkostninger og afdrag på mellemværende.

Der foreslås en takst i 2023 for en typisk bolig med individuelle beholdere på i alt 3.856 kroner. Det er en stigning på 661 kroner. i forhold til 2022 – en stigning på cirka 20 procent.

Bedre sortering

Takststrukturen i de nye ordninger indrettes sådan, at boliger med individuelle beholdere og boliger med fælles beholdere betaler den samme flade takst for tømning af beholdere ved boligen, hvor det er muligt at supplere med ekstra beholdere til alle typer genanvendeligt affald uden ekstra gebyrer.

Kun ekstra beholdere eller minicontainere til restaffald er omfattet af et gebyr per beholder. Ordningen er indrettet sådan, at den er billigst for boliger/boligafdelinger, der er gode til at udsortere genanvendeligt affald.

Den ændrede takststruktur betyder, at stigningen i affaldsgebyrer er højere for boliger med fælles minicontainere end for boliger med individuelle beholdere. Dette skal ses i lyset af, at boliger med fælles minicontainere hidtil har haft meget billige affaldsordninger sammenlignet med boliger med individuelle beholdere.

De beskrevne takster samt tilhørende budget for 2023 og overslagsår er indarbejdet i kommunens budgetforslag, som indgår i kommende budgetforhandlinger efterår 2023.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo