Registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Jægerspris by

Registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Jægerspris by

Projektet forløber i første halvdel af 2024 og skal indgå i Kommuneplan 2025.

Af journalist Conny Probst

JÆGERSPRIS: Jægerspris ligger i et bakket landskab ved Jægerspris Slot, fjord og skov og rummer en del bygninger fra slutningen af 1800-tallet.

Da byens særlige kulturhistoriske kvaliteter ikke er blevet udpeget, risikerer udviklingen at fortsætte uden hensyntagen til bevaringsværdige bygninger, så kulturmiljøer og byens identitet med tiden udviskes.

En udpegning af byens bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er nødvendig for, at bevaringsværdierne kan sikres i efterfølgende lokalplaner.

Dertil kommer, at kommunen – i forbindelse med kommuneplan 2025 – skal foretage en strategisk bymidteplanlægning for alle byer over 4000 indbyggere (jf. planloven).

Planlægningen skal blandt andet tage udgangspunkt i byernes kulturværdier.

Der er allerede foretaget udpegning og registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Frederikssund by, Skibby by og Slangerup by.

Jægerspris by er den eneste af kommunens fire hovedbyer, hvor kulturværdierne ikke er blevet registret.

Kulturmiljøer

Et kulturmiljø omfatter ikke kun enkeltstående bygninger og kulturarvselementer som gravhøje, vandmøller eller en herregårds hovedbygning, men er bebyggede helheder såsom landsbyer, fiskerlejer, boligområder, fabrikker og lignende, hvor der er en historisk sammenhæng mellem bebyggelse og stedets fortælling.

Kulturmiljøets værdi afhænger ikke alene af miljøets alder og fysiske tilstand, men især af den fortællekraft, som kulturmiljøet rummer.

Det er afgørende, at fortællingen er synlig og kan opleves i dag.

SAVE-metoden

Registreringen af bevaringsværdi er et redskab for kommunerne, så de kan udpege bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen eller i en lokalplan.

Først når en bygning er udpeget i kommuneplanen eller lokalplan, er en bygning bevaringsværdig i lovens forstand (jf. bygningsfredningslovens § 17).

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

• Arkitektonisk værdi.

• Kulturhistorisk værdi.

• Miljømæssig værdi.

• Originalitet.

• Tilstand.

Bevaringsværdige bygninger

En udpegning af en bygning som bevaringsværdig omhandler alene bygningens ydre.

En ejer af en bevaringsværdig bygning må ikke nedrive den uden forudgående offentlig bekendtgørelse (jf. bygningsfredningslovens § 18).

Nedrivningsanmeldelsen skal bekendtgøres i 4-6 uger, så offentligheden har mulighed for at fremsætte indsigelser. Kommunen kan også selv nedlægge forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14.

Nedrivningsforbuddet gælder et år, som kommunen kan bruge på at udarbejde en lokalplan, der sikrer bygningens bevaring.

Overordnet tidsplan

Registreringen forventes gennemført inden sommerferien 2024.

I foråret 2024 afholdes et borgermøde, hvor borgerne informeres om projektet.

Der holdes indledningsvist et borgermøde i Jægerspris, hvor kommunen informerer om registreringens formål og betydning for de berørte bygningsejere.

Til arbejdet med vurdering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af medarbejdere fra Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver, Roskilde Museum og Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Frederikssund.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »