Placering af vandresourcecenter

Placering af vandresourcecenter
Det nye, fælles vandressourcecenter skal fremtidssikre spildevandsrensningen

Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet en analyse for mulige placeringer af et moderne renseanlæg i Frederikssund Kommune.

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND: Byrådet er tidligere blevet præsenteret for to placeringer af det nye renseanlæg.

Nu er der imidlertidig opstået en ny mulighed på et areal, der forventes udtaget af råstofplanlægningen.

Derfor skal byrådet nu træffe beslutning om, hvor vandressourcecenteret skal placeres.

Der har været dialog med lodsejere på de tre lokaliteter, som afventer svar på den fremtidige anvendelse af deres arealer.

Et fælles center

Frederikssund kommune har tidligere tilsluttet sig en beslutning mellem ejerkommunerne af Novafos om en fælles strukturanalyse og dermed ét fælles vandressourcecenter mellem Ballerup, Egedal, Furesø og Frederikssund kommune.

Det nye vandressourcecenter skal erstatte ni eksisterende renseanlæg, der renser spildevand fra Frederikssund, Egedal samt dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner.

Foruden at:

– Rense spildevandet bedre for vandmiljøet

– Være et energiproducerende anlæg, der udnytter spildevandets potentiale til for eksempel grøn fjernvarme (kan producere fjernvarme til ca. 5.300 boliger)

– Reducere udledning af drivhusgasser.

– Udnytte ressourcer i spildevandet, eksempelvis fosfor.

skal et nyt fælles vandressourcecenter desuden have faciliteter til et besøgscenter, hvor børn, unge og interesserede kan lære om vandets kredsløb og brug af jordens ressourcer.

Etablering af vandressourcecenteret vil bidrage til at opnå kommunens mål i Klimahandleplanen om grøn fjernvarme og give mulighed for partnerskaber med erhverv og forsyningsselskaber.

Placeringsanalysen

Kravene til arealet er, at:

• Det skal ligge øst for Roskilde Fjord.

• Det skal have en størrelse på minimum 10 ha.

• Det skal ligge mindst 200 m fra boligområder.

• Anlægget kan ikke placeres i områder, hvor der eksempelvis er udpeget Natura 2000-områder, grønne kiler, økologiske forbindelser, fredede områder, bevaringsværdige landskaber mv.

Placeringsanalysen peger på to arealer som bedst egnet til placering vandressourcecenteret. Et areal ved syd for Hørup Skovvej og et areal syd for Ågade.

Men nu er der opstået en ny mulighed for placering, der er lige så egnet som de to arealer fra placeringsanalysen.

Årsagen til den nye mulige placering er en forventet ændring i regionens udpegede råstofgraveområder.

Beliggenhed 

Region Hovedstaden arbejder p.t. med forberedelsen af Råstofplan 2024 og påtænker i den forbindelse, at indskrænke udlægget af råstofgraveområdet ved Sundbylille nord for Vinge, da kvaliteten af råstofferne her er for ringe.

Når arealet udgår af råstofplanlægningen i 2024, er der nu et område nord for Vinge, som lever op til Novafos’ krav til placering.

Alle tre placeringer er velegnede til placering af et nyt fælles vandressourcecenter.

Forskellen på de tre placeringer er derfor primært på synlighed i landskabet, afstand til boliger/boligområder, antal ejere og potentielle synergieffekter.

Placering nord for Vinge ligger, så det vil være synligt i landskabet, men ikke lige så markant, som placering ved Ågade.

Der er ingen boliger inden for 200 m ved placering nord for Vinge, mens der er ni boliger indenfor 200 m ved Hørup Skovvej og to ved Ågade efter anlæggets etablering.

Strukturplan

Når byrådet har truffet afgørelse om, hvor vandressourcecenteret kan placeres, skal Novafos i gang med at udarbejde en strukturplan.

Strukturplanen skal danne baggrund for, at Byrådene i Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø og Herlev kommuner træffer beslutning om, hvorvidt Novafos skal gå i gang med projektering og indhentning af en række myndighedstilladelser, herunder lokalplan, udledningstilladelse og VVM. Den politiske behandling forventes at ligge i første halvår af 2024.

Ikke positive

De berørte lodsejere ved Ågade og Hørup Skovvej er ikke positivt indstillet over for at få placeret et anlæg på deres jord, da det ikke er i overensstemmelse med deres fremtidsplaner.

Nogle udtrykker desuden undren over, at man påtænker at lægge anlægget klods op af ejendomme, uden respekt for hvad det betyder for disse ejendomme og dets beboere.

Lodsejer til arealet nord for Vinge er umiddelbart positivt indstillet over, at det planlagte anlæg måske skal placeres på vedkommendes jord, da det ikke nødvendigvis er i uoverensstemmelse med fremtidsplaner.

Såfremt det bliver aktuelt, ønsker de alle umiddelbart at afhænde hele deres ejendom(me).

En del af lodsejerne har givet udtryk for, at de håbede der kom en hurtig beslutning, så de dermed ikke skulle gå i uvished længe.

Det er aftalt med lodsejerne, at de holdes løbende orienteret.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »