Nyt boligområde ved Esrogårdsvej i Gerlev

Nyt boligområde ved Esrogårdsvej i Gerlev

Frederikssund Kommune har sendt et nyt lokalplanforslag og et tillæg til lokalplanen i høring. Det drejer sig om et nyt boligområde i Gerlev.

 

Af Palle Bruselius

 

GERLEV: Baggrunden for udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 035 og lokalplan nr. 102 er, at Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse fra en grundejer, der ønsker at bygge boliger på Esrogårdsvej 24, matrikelnummer 3b og en del af matrikelnummer 6ci Gerlev By, Gerlev.
For at muliggøre grundejers ønske om at etablere boligerne, er der behov for nærværende kommuneplantillæg og lokalplan nr. 102, der tillader den ønskede anvendelse.
Teknisk Udvalg vedtog igangsættelsen af arbejdet med nærværende kommuneplantillæg den 30. september 2016.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme B 4.1 ­ Gerlev Øst i Kommuneplan 2013­2025. Ifølge kommuneplanrammen må området anvendes til boligområde, herunder åben­/lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.
Rammen fastsætter en bebyggelsesprocent på maksimalt 30, en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og maksimalt halvanden etage.
Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området, hvorfor der var behov for udarbejdelsen af et kommuneplantillæg.Ved nærværende lokalplan udarbejdes kommuneplantillæg nr.  035, der ændrer bestemmelserne for området. Den specifikke anvendelse ændres fra åben/­lav til tæt/­lav. Bebyggelsesprocenten ændres fra 30 procent til 40 procent af den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager ændres fra halvanden til 2 etager.
Kommuneplantillæg nr. 035 udvider den eksisterende kommuneplanramme B 4.4, så den omfatter nærværende lokalplanområde. Kommuneplanramme B 4.4 udvides indenfor det eksisterende rammeområde B 4.1, som dermed også får ny afgrænsning.
Lokalplanområdet er vandforsynet af Frederikssund Forsyning, Femhøj Vandværk.

Området bliver forsynet ved fjernvarme. Ny bebyggelse pålægges tilslutningspligt til det kollektive varmesystem. Ansøgninger om dispensation fra tilslutningskravet skal imødekommes, hvis bebyggelsen opfylder bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri.
Lokalplanområdet skal separatkloakeres i henhold til spildevandsplan 2013­2021, således at spildevand og regnvand tilsluttes hver sin ledning.

Boligvejene påtænkes udformet som såkaldt ’Shared Space’. Hastigheden ønskes til kørende trafik på de gåendes og legende børns præmisser. Området ønskes skiltet som opholds­ og legeområde. I forhold til trafikmængden vil planen medføre en smule øget trafik til og fra området. Den øgede trafikmængde vurderes dog til ikke at være væsentlig i forhold til den samlede trafik i området.

Der skal gøres plads til en hensigtsmæssig håndtering og opsamling af dagrenovation fra bebyggelsens husstande. Det skal ske ved, at der etableres fælles affaldsgårde, der skal placeres inden for byggefelterne, som vist på kortbilag 5.
De nærmere regler for opsamlingsmateriel og adgangsveje fremgår af kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Virksomheder i området skal både i anlægs-­ og i driftsfasen overholde kommunens Forskrift for støj og vibrationer, med mindre de er underlagt anden lovgivning på støjområdet. Forskriften kan fås ved henvendelse til Frederikssund Kommune.

Det komplette udkast til lokalplanen kan ses på www.lokalplan.frederikssund.dk/download/102/lp102_020317.pdf

Lokalplanen blev sendt i høring frem til den 28. april 2017.

Andre artikler fra denne uge