Kommunen vil gerne frede

0

Af Conny Probst

JÆGERSPRIS: På det seneste møde i Byrådet besluttede et flertal af politikerne, at Frederikssund Kommune skal være medrejser af et fredningsforslag for Jægerspris Skydeterræn. Fredningsforslaget er rejst af Danmarks Naturfredningsforening, som vil være tovholder og projektleder for fredningssagen. Kommunens rolle er alene symbolsk, og kommunens bidrag i forhold til administrative resurser til projektet vil være minimal. 

Danmarks Naturfredningsforening har i dialogen med administrationen oplyst, at private lodsejere og de grønne organisationer er positive over for fredningssagen. 

Sovende bestemmelser
Formålet med fredningen er at sikre området mod fremtidig udvikling som by- eller sommerhusområde, anlæg af veje og andre permanente anlæg samt jagt. 

Derudover er formålet at bevare landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier.

Fredningen vil ikke hindre Forsvarets aktiviteter, men indeholder såkaldt sovende bestemmelser, som først aktiveres den dag, Forsvaret forlader området. 

Det drejer sig om et område på i alt 652 hektar på Jægerspris Skydeterræn. Langt den største del ejes af Forsvaret, men der er også ni private ejendomme (på i alt 1.24 hektar).

De nævnte private beboelser vil kun blive omfattet af fredningen, hvis de i mellemtiden er blevet overtaget af Forsvaret. 

Øvrige dele af terrænet, som i dag ejes af Forsvaret, vil derimod blive omfattet uanset eventuelle ændrede ejerforhold. 

Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse. Forsvarsministeriet ejer hele arealet, som der rejses fredningssag for, og der skal derfor ikke tilkendes erstatning i sagen.

Baggrunden
Jægerspris skyde- og øvelsesterræn har gennem en mangeårig anvendelse til øvelsesformål for militære aktiviteter, bevaret og udviklet et enestående naturindhold. 

Terrænet rummer varieret kystnatur, artsrige overdrev, store slette- og engarealer, varierede skove og krat, moser og småsøer. 

Desuden er egnen omkring Jægerspris rig på fortidsminder, hvilket ikke mindst gælder det militære skydeterræn, som rummer to storstensgrave fra bondestenalderen og ikke færre end 37 gravhøje, som formentlig helt overvejende er fra bronzealderen. 

Fredningen har ikke indflydelse på arealets anvendelse, så længe det benyttes til militære formål. 

Pt. er der ikke adgang på skydeterrænet (arealet vest for Kulhusvej). Men efter ikrafttræden af en fredning vil der være fri adgang til hele området efterhånden, som det bliver gennemsøgt og ryddet for forsagere mm.

Jægerpris skydeterræn. Foto: Steen Westh
Jægerpris skydeterræn. Foto: Steen Westh
Foto: Steen Westh
Foto: Steen Westh
Foto: Steen Westh
Foto: Steen Westh
Deltag i debatten
Share.

About Author