DN er glad for opbakning til fredning af Jægerspris skydeterræn

0

JÆGERSPRIS: Der er ingen aktuelle planer om, at Forsvaret skulle forlade Jægersprislejren eller stoppe med at benytte Jægerspris skyde- og øvelsesterræn, fortæller Per Seerup, der er afdelingsformand for DN Frederikssund

– Men interessen for at bevare det særegne område er stor. Så stor, at byrådet i Frederikssund Kommune nu har sagt ja til at arbejde for en fredning af området , og at fredningsarbejdet sker i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN).

– Fredningssager kræver høj ekspertise og særlig indsigt. Det er derfor dejligt for alle, at Danmarks Naturfredningsforenings fredningsafdeling har påtaget sig at være tovholder og projektleder for det videre arbejde med fredningssagen. 

– Lokalt ser vi også frem til samarbejdet med Frederikssund Kommune om at realisere fredningen, fortæller Per Seerup. – Vores fælles ønske om at frede Jægerspris skyde- og øvelsesterræn betyder starten på et tæt samarbejde om arealet, er i alt er på  652 hektar land. 

Det samlede øvelsesterræn omfatter desuden cirka 835 hektar, som lejes af Kong Frederik VII’s Stiftelse. Stiftelsens areal omfattes ikke af fredningsforslaget.   

En enestående natur
Per Seerup betegner de 651 hektar land som en enestående natur med varieret kystnatur, artsrige overdrev og rigkær, store slette- og engarealer, varierede skove og krat, moser og småsøer. 

– Baggrunden for fredningsforslaget er, at Jægerspris skyde- og øvelsesterræns meget attraktive beliggenhed vil kunne gøre området til genstand for spekulation, den dag Forsvaret måtte forlade området. 

– Fredningsforslaget er altså udtryk for rettidig omhu i forhold til at beskytte områdets natur- og landskabsværdier, siger Per Seerup. 

Plante- og dyreliv
Med over 450 registrerede plantearter er skydeterrænet en meget rig botanisk lokalitet. 

– Flere end 400 af disse tilhører den hjemmehørende danske flora, hvilket betyder, at godt hver tredje oprindeligt vildtvoksende danske planteart kan træffes her, forklarer Per Seerup.

– Mange af arterne er sjældne, heraf fem i en sådan grad, at de er på rødlisten. 

Han nævner blandt andet den den sjældne Salep-Gøgeurt, som oprindelig var kendt i nogle få hundrede eksemplarer, men som siden har bredt sig over større dele af terrænet, hvor den nu i de bedste år tælles i tusinder og udgør Danmarks største bestand. 

Skydeterrænet rummer tillige en veludviklet fauna af de typiske danske arter af pattedyr, fugle, krybdyr og padder, og en righoldig fauna af dagsommerfugle med hele 37 arter, heraf 11 rødlistede og 4 rødlistede arter af kølle-
sværmere. 

Kulturspor og fortidsminder
Egnen omkring Jægerspris er rig på fortidsminder, hvilket ikke mindst gælder det militære skydeterræn, som rummer to storstensgrave fra bondestenalder og ikke færre end 37 gravhøje, som formentlig helt overvejende er fra bronzealder. 

Her fremhæver Per Seerup den den imponerende ”Mølledys” med to velbevarede jættestuekamre.

Ud over alle de fredede fortidsminder, kendes over 100 ikke-fredede fortidsminder i form af bopladser, gravpladser, overpløjede gravhøje og ruiner m.v.

– Af sten- og jorddiger, som er beskyttede efter museumslovens § 29, er der registreret knap ni kilometer. Det drejer sig såvel om gamle skeldiger fra udskiftningen eller endnu ældre og om overvejende stensatte fredskovdiger.     

Salep-gøgeurt. Foto: DN
Salep-gøgeurt. Foto: DN
Deltag i debatten
Share.

About Author