Kom med ideer til kystbeskyttelse af Frederikssund bymidte

0

Kystbeskyttelsesprojektet fokuserer i første omgang på områderne 3 og 4 på kortet, som skal sikres mod oversvømmelse i tilfælde af stormflod. Grafik: Frederikssund Kommune.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune overtog i 1970’erne forpligtelsen til at beskytte Frederikssund bymidte mod oversvømmelse fra det tidligere ”Digelaget Bløden”.

Efter stormen Bodil i 2013 og andre senere hændelser med kritisk højvande har Byrådet nu besluttet at sætte en proces i gang, der skal munde ud i en permanent kystsikring af bymidten i Frederikssund.

En væsentlig del af processen med at skabe et projekt til kystbeskyttelse er at involvere alle interesserede borgere, foreninger og virksomheder i forarbejdet.

Hen over sommeren og efteråret vil der blive afholdt workshops for at få alle gode ideer frem, der kan skabe synergi mellem kystbeskyttelsen og byen og dermed skabe et godt og attraktivt bymiljø.

Undervejs i processen vil projektet være synligt i bybilledet, ligesom der også vil være et digitalt forløb, hvor man kan bidrage med sine ideer. Perioden med borgerinddragelse afsluttes med en udstilling, der samler op på processen og de indkomne ideer.

I en senere fase af projektet skal løsningerne konkretiseres frem mod en endelig beslutning af det konkrete anlægsprojekt i Byrådet.

Liv og kvalitet
til byrummet

Det er Byrådets ønske, at kystbeskyttelsen ikke kun skal være et teknisk anlæg, men at den skal indrettes, så den tilfører liv og kvaliteter til byrummene særligt i de havnenære områder.

Da fjorden er beskyttet Natura 2000-område anbefaler administrationen, at kystbeskyttelsen anlægges på land.

Anlægget skal sikre havnepladsen ved Frederikssund bymidte, kajen langs med Amsterdamhusene, Stenværksvej samt Kalvøen. Anlægget vil også berøre arealer ved lystbådehavnen, hvor projektet skal tænkes sammen med planerne om et kommende Maritimt Center og en strækning af åbrinken langs Sillebro Å.

Frederikssund Kommune har søgt og fået støtte til borgerinddragelsen i forbindelse med kystbeskyttelse af midtbyen. Der er således bevilget 750.000 kroner i støtte fra Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Realdania og Miljøministeriet.

Når projektet er endeligt designet, skal der først udarbejdes lokalplan, søges om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og detailprojekteres inden anlægget kan etableres.

Share.

About Author

Avatar photo