Højvandsbeskyttelse af Kulhuse

Højvandsbeskyttelse af Kulhuse
Kulhuse dige. Et par beboere i forgrunden og med Isefjorden i baggrunden Foto: Steen Westh

KULHUSE: Udvalget for at Klima, natur og energi har anbefalet Byrådet, at man igangsætter en ekspropriationsproces til 750.000 kroner i Kulhuse.

Pengene skal bruges på arealer på 143 privatejede matrikler, og skal anvendes til etablering af højvandsbeskyttelse i sommerhusområdet Kulhuse – som en del af et kommunalt fællesprojekt.

I sommerhusområdet Barakkerne i det østlige Kulhuse er der i dag et højvandsdige af ældre dato. Diget er ikke designet til at kunne modstå større stormhændelser.

Siden Bodilstormen i 2013 har Frederikssund Kommune i samarbejde med grundejerne undersøgt muligheder for at lave et nyt digeprojekt for området.

I 2018 valgte Byrådet at fremme digeprojektet ved Kulhuse som et kommunalt fællesprojekt.

Digeforening

Samtidigt stiftede grundejerne Kulhuse Digeforening, med repræsentanter for hver af de 12 grundejerforeninger samt enkeltparceller.

I 2022/2023 har Frederikssund Kommune og Kulhuse Digeforening på baggrund af skitseprojektet, udarbejdet et endeligt projektforslag – et såkaldt ”myndighedsprojekt”.

Det endelige projekt består af et jorddige på cirka 2,3 km samt et fløjdige på cirka 100 meter opbygget som en højvandsmur.

Det nye dige placeres nogen steder ovenpå det eksisterende dige, mens det andre steder får en ny linjeføring, der kystteknisk er mere optimal.

Det er et lovkrav, at et kystbeskyttelsesanlæg ikke må forværre den eksisterende afvanding af et område.

Derfor indeholder myndighedsprojektet en række afværgeforanstaltninger, der skal sikre, at såkaldt ”bagvand” (regnvand og bølgeoverskyl mv.) ikke ophober sig bagved diget under højvandshændelser og forårsager oversvømmelser.

Behov for ekspropriation

Projektet kan ikke få den nødvendige kystbeskyttelsestilladelse, førend det kan dokumenteres, at der er sikret råderet over de arealer, hvor kystbeskyttelsen og nødvendige bagvandsreservoir skal anlægges.

Dokumentationen kan bestå af frivillige aftaler med samtlige berørte grundejere.

Men fordi der i dette projekt er relativt mange grundejere, vurderer administrationen, at det ikke er muligt at forhandle frivillige aftaler med alle.

Kystbeskyttelseslovens § 6 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at ekspropriere i forbindelse med kommunale digeprojekter.

Det er for at sikre fremdriften i projektet, at administrationen har anbefalet, at der igangsættes en ekspropriationsproces efter kystbeskyttelseslovens § 6 for samtlige af de 143 berørte matrikler.

Ekspropriationsprocessen sikrer, at grundejerne behandles lige. Ved en åstedsforretning opnås mulighed for at gøre indsigelser samt mulighed for eventuelt at indbringe ekspropriationsafgørelsen til taksationskommissionen.

Dette ville ikke være muligt ved indgåelse af frivillige aftaler.

Ekspropriationsprocessen skal ledes af et Landinspektørfirma, der har erfaring fra lignende projekter.

Der er i budget 2023 i alt afsat 12,7 millioner kroner til at understøtte arbejdet med kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og lokale digeprojekter.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »