Der skal skabes vådområder

0

SKIBBY: Naturstyrelsen har fået tilladelse til et vandreguleringsprojekt i Nordmandsskoven.

Formålet med vandreguleringsprojektet for Nordmandsskoven er at genetablere den naturlige hydrologi. I videst muligt omfang uden negativ påvirkning af naboarealer.

Det vil skabe en øget diversitet i den nye skovrejsning til fordel for flora og fauna.

Når projektet er etableret, vil der komme fem fladbundede vådområder i arealets naturlige lavninger.

Vandreguleringsprojektet bliver en del af den fremtidige skov og vil derfor ikke være synligt og påvirke landskabet væsentligt.

Da nærliggende søer mv. ikke påvirkes af projektet, og der ikke skal fældes ældre træer, som kunne huse flagermus, vurderer kommunen, at projektet ikke vil påvirke beskyttet natur eller arter.

Share.

About Author

Avatar photo