Ambitiøs klimaplan vedtaget

Ambitiøs klimaplan vedtaget

Klimaplan 2045 er kulminationen på arbejdet med en række planer inden for klima- og energiområdet. Planen sætter en ambitiøs retning og målsætning for Frederikssund Kommunes indsatser for at leve op til Paris-aftalen.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På klimaområdet har Frederikssund Kommune store ambitioner. I 2030 skal kommunens drift være uafhængig af fossile brændsler, og i 2045 skal kommunens som geografisk område være CO2-neutral.

I Klimaplan 2045 præsenteres klimamål og delmål for både CO2-reduktion og klimatilpasning, og planen sætter pejlemærker for, hvordan kommunen med konkrete indsatser kan sikre en grønnere fremtid.

– I Frederikssund Kommune er vi ambitiøse på klimaområdet, og det glæder mig, at der er bred politisk opbakning til klimaindsatsen. Det er kommet til udtryk i vores Klimastrategi fra 2019 og flere klimahandleplaner. Og nu senest i denne samlede Klimaplan 2045 med et omfattende indsatskatalog, der sætter retning for, hvordan vi skal levere varen på den grønne omstilling. Det bliver et af de væsentligste arbejdsredskaber for at skabe en grønnere fremtid, fortæller borgmester Tina Tving Stauning (A).

Også viceborgmester og formand for Klima, natur og energi, Søren Weimann (B) er glad for vedtagelsen:

– Vi har med den politiske beslutning om at tilslutte os DK2020-klimapartnerskabet, forpligtet os til at holde fokus på, hvor og hvordan vi som kommune kan indfri Parisaftalens målsætninger. Jeg er utroligt glad for, at vi nu har vedtaget en plan og et katalog med 72 indsatser, der skal føre os til være en klimavenlig kommune.

– Det betyder utroligt meget, at der er enighed om den linje, så vi sikrer en stabil fremdrift for den grønne omstilling. I de kommende år skal vi være villige til at prioritere, at indsatskataloget bliver til konkrete indsatser, og vi når vores klimamål for både 2030 og 2045, siger Søren Weimann.

Vedtagne planer og strategier

DK2020-partnerskabet mellem KL, regionerne og Realdania giver kommuner mulighed for at hente rådgivning til at udvikle lokale klimahandleplaner efter en standard, så de lever op til Parisaftalen.

Frederikssund Kommunes Klimaplan 2045 lever op til denne standard og giver det samlede overblik over klimaindsatsen i Frederikssund.

Den bygger på eksisterende planer, strategier og politikker.

I planprocessen er der udarbejdet tre delplaner, som danner grundlag for DK2020-arbejdet. Det drejer sig om Strategisk Energi- og Varmeplan fra 2022, Mobilitetsplan 2023 og Klimatilpasningsplan 2023.

Indfrielse af Paris-aftalens målsætninger skal ske ved at:

• Reducere CO2 -udledningen og gennemføre tiltag, der indfrier den politiske målsætning om klimaneutralitet i 2045.

• Tilpasse og ruste kommunen til de skadelige virkninger af klimaforandringer, der rammer både nu og i fremtiden.

• Dokumentere de miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementeringen af Parisaftalens målsætninger forventes at medføre.

• Sikre bred forankring af klimaindsatsen hos borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, som kan danne grundlag for at etablere innovative partnerskaber med et bæredygtigt perspektiv.

Katalog med 72 indsatser

Som en del af Klimaplan 2045 er der udarbejdet et indsatskatalog, der beskriver 72 forskellige indsatser, hvoraf en del allerede er sat i gang.

Indsatserne er de konkrete handlinger, der skal sikre, at Frederikssund Kommune bliver tilpasset klimaforandringerne, og at CO2-udledningen bliver nedbragt.

De 72 indsatser er fordelt på følgende indsatsområder:

• Energi.

• Transport.

• Natur og landbrug.

• Klimatilpasning.

• Adfærd og forbrug.

Heraf står energi- og transportsektoren tilsammen for 81 procent af den samlede CO2-udledning.

Med godkendelse af Klimaplan 2045 forpligter Byrådet sig til at implementere planen og løbende gøre status og revidere klimamål og -tiltag om nødvendigt.

Andre artikler fra denne uge