Udviklingen i førtidspension

Udviklingen i førtidspension

Stadig flere bliver berettiget til førtidspension på grund af psykiske lidelser.

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Da førtidspensionsreformen trådte i kraft for godt 10 år siden, var intensionen blandt andet, at færre – især unge – skulle på førtidspension.

Men de seneste år er udviklingen gået i den modsatte retning.

Ledigheden har i en årrække været lav, og mange både unge på uddannelseshjælp og over 30-årige på kontanthjælpsmodtagere er kommet ud af offentlig forsørgelse og i uddannelse eller arbejde.

Samlet set er der i dag en betydelig mindre andel borgere på midlertidig offentlig forsørgelse i dag end for 10 år siden.

Samtidig er der sket en stigning i borgere, der får førtidspension, og der er stadig – på trods af et betydeligt fald de seneste 10 år – en relativ stor gruppe både unge og ældre aktivitetsparate, der har udfordringer udover ledighed.

En situation, der gælder for hele landet og også i Frederikssund Kommune.

Med reformen i 2013 blev adgangen til førtidspension begrænset, så personer under 40 år – som udgangspunkt ikke kunne få tilkendt førtidspension – medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Der blev indført ressourceforløb for at sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Førtidspension

Umiddelbart i forlængelse af førtidspensionsreformen i 2013 skete der en markant opbremsning i bevillinger af førtidspension.

I årene 2013 til og med 2015 blev der bevilget under 30 førtidspensioner i Frederikssund Kommune.

Fra 2016 til og med 2021 steg antallet over årene betydeligt, således at der i 2021 blev bevilget 202 førtidspensioner.

I 2022 og 2023 er der bevilget hhv. 118 og 194.

Frederikssund Kommune har i mange år ligget relativt lavt i andelen af borger på førtidspension sammenlignet med landet.

I de seneste år er andelen dog vokset lidt mere i Frederikssund end på landsplan, selvom andelen fortsat er lavere i Frederikssund.

Andelen af arbejdsstyrken, der er på førtidspension, er i 2023 igen på samme niveau som i 2011.

Flere yngre

Førtidspensionsreformen havde som nævnt blandt andet som hovedsigte, at færre unge under 40 år skulle have førtidspension.

Det har vist sig ikke at være tilfældet, idet der har været en stigning over de seneste 10 år.

I 2014 var der 158 under 40 år og i 2023 var der 207.

Udviklingen er generel og på landsplan, hvor der samlet set har været en firedobling af ny tilkendelser til under 40-årige i perioden 2014 til 2022.

Denne udvikling skyldes i høj grad, at stadig flere bliver berettigede til førtidspension på grund af psykiske lidelser.

Tre ud af fire førtidspensioner til borgere under 40 år bliver tilkendt som følge af en psykisk lidelse som hoveddiagnose.

Antallet af førtidspensioner til under 40-årige er nu på samme niveau som før reformen fra 2013.

Tro på fremtiden

I Frederikssund satses der på forskellige tiltag, der skal forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt unge.

Byrådet har med budget 2024 taget initiativ til at igangsætte ”Sammen på Sporet”, der skal forebygge udvikling af psykisk sygdom hos unge i aldersgruppen 15 til 25 år.

Konkret arbejdes der i jobcenteret/Ungekontakten i indsatsen for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere på at skabe meningsfulde aktiviteter og job – og uddannelsesrettede tiltag, der kan give de unge tro på fremtiden, herunder at skabe småjobs der giver adgang til arbejdsfællesskaber.

Midlertidig førtidspension

I forhold til tilkendelse af førtidspension til de under 40-årige med psykiatriske diagnoser og udviklingsforstyrrelser, hvor det ikke kan afvises, at der er et udviklingspotentiale med de rette støtteforanstaltninger, bevilges nu i større omfang såkaldte midlertidige førtidspensioner til unge med diagnoser, der ikke nødvendigvis behøver at være permanente. For eksempel angst og depression bevilges kun for en årrække.

Midlertidige førtidspensioner kan bevilges i op til fem år, hvor der foretages en revurdering senest efter 4½ år.

Andre artikler fra denne uge