Østby Gadekær kan nu blive genoprettet

Østby Gadekær kan nu blive genoprettet

ØSTBY: Frederikssund Kommune har givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 i forbindelse med restaurering af Østby Gadekær.
Frederikssund Kommune, ønsker sammen med en række borgere i Østby, at forskønne og naturforbedre Østby Gadekær. Man ønsker således blandt andet at fjerne metalhegnet, som i dag omkranser hele gadekæret og at fjerne de stejle betonkanter, som er omkring størstedelen af gadekæret. Desuden vil man etablere nogle rekreative indslag i gadekædet i form af fire til seks trædesten og et 12 m eter langt og en til halvanden meter bredt trædæk langs kanten ud mod vejen, hvor kanten ikke kan udjævnes). Man ønsker også at opgrave tagrør på en mindre del af gadekæret og at fjerne træer, som i dag smider mange blade i gadekæret.
Af hensyn til plante- og dyrelivet i gadekæret skal arbejdet foretages i perioden 1. september – 1. marts.
Der må ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr i søen, og der må ikke opsættes redehuse eller fodres i søen eller indenfor en afstand af 10 meter fra søen.
Gadekæret er en sø, som er beskyttet i henhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven
Afgørelsen vil offentliggøres på kommunens hjemmeside: https://www.frederikssund.dk/Politik/faa-indflydelse 31.
Der kan klages til
Miljø- og Fødevareklagenævnetover afgørelsen. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.
De, der kan klage efter naturbeskyttelsesloven, er:
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af  natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her:
www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Det koster henholdsvis 900 kroner (borger) og 1.800 kroner (virksomhed/organisation) at klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet. Gebyret indbetales ved oprettelse af klage på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på www.nmkn.dk
En eventuel klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Andre artikler fra denne uge