Lelaug slår græsset

0

En historie om arealet og DN’s støtte til indkøb af leer – fortalt på legruppens vegne af Søren Hedal.

KULHUSE: – I 1962 blev der i det østlige Kulhuse op til Jægerspris Nordskov udstykket et sommerhusområde på et tidligere landbrugsareal. Området var sandet og bakket og har sandsynligvis ikke været særligt givende som landbrugsareal.

 Da Grundejerforeningen Nordskovhusene blev etableret, blev et mindre areal på cirka 2.500 m2 udlagt som fællesareal for de lokale beboere. Området er en mindre bakketop, hvor der tidligere var udsigt ud over Roskilde Fjord. Lokalt kaldes bakken for Elsehøj. Efter sigende opkaldt efter den tidligere ejers kone.

– Gamle billeder viser, at Elsehøj i 1950’erne var delvis opdyrket og delvis tilplantet med nåletræer. Opdyrkningen ophørte og de fleste træer væltede under en kraftig storm i 1970’erne. Siden har bakken henligget som lysåben natur men enkelte ege og birketræer, fortæller Søren Hedal.

I servitutterne for grundejerforeningen står der, at Elsehøj skal henligge som åbent slettelandskab.

Leslåning
Fællesarealet er gennem årene delvis slået en gang om året, med varierende intensitet på en fælles arbejdsdag i juni måned. 

Derfor fremstod området som en blanding af lavt græs og områder med tætte bevoksninger af brombær og opvækst af træer.

 – For cirka fem år siden besluttede flere af beboerne at lave en gennemgribende renovering af området. Efter et års tid var det meste af krattet ryddet, og hele området bliver nu slået med le to gange om året i juni og september. 

Det afslåede materiale rives sammen og bliver sendt til kompostering.

Penge til flere leer
Der har været jævnt god tilslutning til leslåningen, og der er flere, der selv har leer. Men problemet har ofte været mangel på leer til andre, der gerne ville deltage, men ikke havde leer, fortæller Søren Hedal. 

– Derfor besluttede vi at søge penge til indkøb af ekstra leer til projektet. Der blev sendt en ansøgning til Velux Fondens Grønt Guld Pulje, der administreres af Danmarks Naturfredningsforening. Ret hurtigt blev der bevilget cirka 5.000 kroner til indkøb af fire ekstra leer. 

– Det har betydet, at der er kommet ekstra skub i arbejdet, og at vi kan slå hele arealet i løbet af en dags tid.

 Elsehøj er et mindre højdedrag på 15 – 16 meter over havniveau, præget af sandet og tør jord. Så vegetationen er karakteristisk for denne naturtype, der enten kaldes græsland eller overdrev. Vegetationen er præget af græsser, og på de bedste dele af arealet vokser der vellugtende gulaks, bakkesvingel, sandskæg og sandstar i pæne mængder, mens de tidligere kratarealer er domineret af draphavre og bjerg-rørhvene. 

– Blomsterplanterne er mindre dominerende, men der er dog spredte forekomster af blandt andet håret høgeurt, blåmunke og markbynke.

– Der er dog også en del problemarter, som sildig gyldenris, sibirisk tusindtop og gyvel, som vi efter bedste evne forsøger at udrydde eller begrænse i deres forekomst, beretter han.

 – Til den positive side kan vi nu se, at problemarterne går tilbage, og nye planter begynder at indvandre. I de senere år er der blandt andet registreret rundbælg, læge-ærenpris og hvid okseøje.

 – Så det er spændende at følge udviklingen i de kommende år og se, om den regelmæssige leslåning medvirker til at øge diversiteten af plantearter på Elsehøj.

Deltag i debatten
Share.

About Author