Klage over solcelleplaner

0

DALBY HUSE: På vegne af 38 parceller har bestyrelsen for Skehøj Grundejerforening skrevet et brev til Planklagenævnet i Frederikssund Kommune:

– ”Som bestyrelse for Skehøj Grundejerforening, Dalby Huse og på vegne parcelejerne meddeles hermed indsigelse over Plan- og Miljøudvalgets beslutning om at lade en ansøger fortsætte med projektering af anlæggelse af en 176 ha stor solcellepark ved Dalby Huse”, starter klagen.

”Dette på trods af, at administrationen vurderede, at afsøgningen burde afvises på grund af, at projektet ligger inden for 3 km kystzonen i planloven og, at området i kommuneplanen af 2017 er udlagt som værdifuldt kulturmiljø samt delvist til skovrejsning”.

”Området er underlagt Naturfredningslovens paragraf 18 om beskyttelseszoner omkring fortidsminder og 100 meter fra foden af et fortidsminde.  Desuden er der ikke taget hensyn til indsatsplan for indvinding af grundvand, som er udarbejdet af (tidligere) Frederiksborg Amt og Hedeselskabet i samarbejde med de lokale vandværker”.

”Området er et kuperet kulturlandskab med marker, moser, levende hegn og grænser op til Dalby Huse, som er et sommerhusområde med cirka 400 huse.  Der er gravhøje og stendysser i og op ad projektområdet.  Fjordstien passerer desuden igennem”.

”Den æstetiske værdi af området vil falde katastrofalt og dermed også ejendomsværdierne”, påpeger klagerne.

Flere klager
Tre helårsbeboelser vil blive omkranset fra 180 til 360 grader af de tre meter høje solceller.  Cirka 40 sommerhuse grænser direkte ud til området.

Bestyrelsen henviser tillige til en anden klageskrivelse fra Kyndby Mark, hvoraf det fremgår, at Frederikssund Kommune har en historik med mange bygge- og etableringstilladelser, som senere har vist sig at være i strid med Planlov, fredninger og lokal- og kommuneplan.  

Deltag i debatten
Share.

About Author