Hovedbygningen er klar til foråret

Hovedbygningen er klar til foråret

SKULDELEV: – Vi har fået den mest fantastiske rapport fra arkitekterne – en bygningshistorisk undersøgelse – som gennemgår den fredede bygning, fortæller menighedsrådsformand Anne More om den gennemgribende renovering af hovedbygningen til Skuldelev Præstegård.

– Den beskriver gamle rum, gamle materialer og gamle farvevalg. Alt dette, så vi kan istandsætte og leve op til Slots- og ejendomsstyrelsens godkendelse. De har i høj grad haft et ønske om at ”udglatte fortidens synder” og bruge denne mulighed for at føre rum, materialer og farvevalg tilbage til noget oprindeligt.

– Vi er blevet mødt med ønsker om, at det indre også skulle afspejle tidligere tider. Derfor er vægge flyttet tilbage til oprindelsesstedet. Sænkede lofter er fjernet, så gammel stuk igen er synlig og vinduer og byggematerialer er skiftet ud.

– Vi er ”kun” i hus med hovedbygningen. Alle udlænger skal sikres. Der er råd, svamp og borebiller, fortæller Anne More.

Skuldelev Præstegård

Skuldelev Præstegård er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration, der giver stramme regler for, hvad man må og skal ved eventuelle bygningsændringer, forklarer Jacques Duelund Mortensen, næstformand i menighedsrådet og formand for præstegårdsudvalget

– Præstegården blev opført som en genopbygning i 1841, og stuehuset er tegnet af arkitekt og hofbygmester Jørgen Hansen Koch – en af de absolut mest kompetente på den tid.

Præstegården er et firelænget anlæg i en-to etager, der ligger omkring en stor gårdsplads med et stort valnøddetræ i midten.

Stuehuset består af en lang hovedfløj og to korte, et-fags sidefløje.

– De fleste vinduer er nyere, men traditionelt udført med indvendige forsatsruder. Ældre partier er i forbindelse med restaureringen sat i stand jf. oprindelige principper.

Hovedhuset og den tidligere forpagterbolig (som nu fungerer som konfirmandstue) er opvarmet med centralvarme med muligt supplement med brændeovn. De øvrige udlænger er uopvarmede.

I de østlige længer er der delvist bevaret staldinventar bestående af båse og trug.

Restaureringsprojektet 2020-2023

– Restaureringen af Skuldelev Præstegård blev påbegyndt 2020 ved arkitekt Morten Sørensen i samarbejde med restaureringsarkitekterne MAA Mette Maegaard Nielsen, Sünje Rüter og Jacob Wûrtzen, fortæller Jacques Duelund Mortensen.

– Byggearbejderne på hovedhuset blev påbegyndt februar 2022 og forventes afsluttet med kalkning af hovedhuset og maling af vinduer til foråret.

– Der stiles efter en indflytning af præstegården, så snart de indvendige arbejder er færdigudførte – formodentlig januar/februar 2023.

Udover udvendig restaurering af udvendige trapper, tag, facader, vinduer og døre, omfatter restaureringen indvendige arbejder på cirka 750 m2 fordelt på kælder, stue og tagetage.

– Menighedsrådet arbejder på at komme videre med et nyt tidssvarende konfirmand/sognehus i præstegårdens sydøstlige fortæller Jacques Duelund Mortensen.

Økonomi

Der er oprindelig budgetteret med cirka 11 millioner kroner til hovedhuset.

– Tilkomne byggetekniske udfordringer har desværre nødvendiggjort en tillægsansøgning på mellem to til tre millioner kroner.

– Hertil kommer istandsættelser af udearealer inklusiv dræn og klimasikring omkring bygning, udlænger samt et eventuelt sognehus, som menighedsrådet ønsker at skaffe økonomi til via ekstern fundraising.

DET ER STEENS FOTOS UNDTAGEN DRONEFOTO

Foto 2: Hovedhuset

Foto 3: Jacques Duelund Mortensen i Hovedhuset.

:Foto 4: Det kommende sognehus i sydøstlængen.

Foto 5: 1. salen på hovedhuset

Foto 6: View gennem stuerne i hovedhuset

Foto 7: Kældertrappe i hovedhuset

Foto 8: View fra hovedhusets 1. sal til præstegårdshaven

Skuldelev

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »