Hele Byrådet står bag Budget 2024

Hele Byrådet står bag Budget 2024
Borgmester Tina Tving Stauning midtfor flankeret af gruppeformændene fra Byrådet.

Budgetaftalen for 2024 med overslagsårene 2025 – 2027 er indgået mellem alle Byrådets partier og lister.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Dermed afsluttes en proces, der begyndte i foråret, og hvor der undervejs er holdt to borgermøder, og hvor budgetmaterialet har været i høring fra den 25. august til den 11. september.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) er tilfreds med, at der nu er landet en aftale:

– Det var en intens weekend med lange og til tider meget vanskelige forhandlinger. Det var et svært udgangspunkt, da vi er underlagt stramme nationale rammer og udgifterne på en række vigtige områder stiger.

– Men det glæder mig, at alle partier og lister i Byrådet har bidraget konstruktivt til forhandlingerne.

– Der har været stor vilje til at få enderne til at mødes. Derfor vil jeg gerne takke for, at alle har prioriteret at tage ansvar for det kommende års budget. Det tegner godt for det fremadrettede samarbejde i Byrådet, fastslår Tina Tving Stauning.

Centrale områder tilføres store beløb

Med aftalen om budget 2024-2027 bliver serviceniveauet på centrale velfærdsområder fastholdt ved at tilføre:

Udsatte børn og unge: 56 mio. kr. i 2024-2027.

Specialundervisningsområdet: 60 mio. kr. i 2024-2027.

Udsatte voksne: 137 mio. kr. i 2024-2027.

Ældreområdet: 45 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Budgetaftalen sikrer, at Frederikssund Kommune har en fortsat robust økonomi og en ambitiøs anlægsplan, hvor der er fokus på den grønne omstilling, kultur- og fritidsområdet, vedligeholdelse af kommunale bygninger og fortsat udvikling i Vinge.

Endvidere sikrer aftalen, at Frederikssund Kommune overholder såvel service- som anlægsloftet som aftalt mellem regeringen og KL sammen med en uændret skatteprocent.

Skole, færge og teater

Forud for Byrådets forhandlinger om Budget 2024 havde budgetforslaget været i høring.

Her er der indkommet omkring 700 høringssvar, hvoraf hovedparten handlede om Fjordlandsskolen afd. Dalby, færgen Columbus og Parkteatret.

Af budgetaftalen fremgår det, at Fjordlandsskolen afd. Dalby bevares, ligesom egnsteateraftalen med Parkteatret fastholdes. Hvad angår færgen Columbus, så er det Byrådets ønske at bevare en overfart mellem Kulhuse og Halsnæs.

Frem til 1. april 2024 vil interesserede kunne undersøge mulighederne for overtagelse af Colombus i anden end kommunal konstruktion, inden der kan træffes endelig beslutning medio 2024.

Man kan læse mere og dykke ned i tallene bag budgettet på kommunens hjemmeside.

SKÆR HERFRA, HVIS DET ER FOR MEGET

Udtalelser fra partier/lister:

Socialdemokratiet, Poul Erik Skov Christensen:

– Vi har sammen med resten af byrådet indgået et økonomisk ansvarligt budgetforlig, som overholder de statslige rammer.

– Likviditeten er også i orden, og vi skal ikke sætte skatten op. Sammen har vi fastholdt serviceniveauet på en række centrale velfærdsområder, fra børn og unge til ældre, ved at tilføre områderne mange millioner i de kommende år.

– Som socialdemokrater er vi tilfredse med, at være med til at sikre en fortsat færgefart i Kulhuse. Vi har bevaret Dalby skole og forsætter aftalen om Egnsteatret i Frederikssund.

– Flere midler er afsat til andre tiltag i Hornsherred; S.I.K i Skibby, havnen i Østby og projektet omkring Hammerbakke. Endelig har vi også afsat midler til vores fælles indsats omkring den grønne omstilling, biodiversiteten og naturen.

Det Radikale Venstre, Søren Weimann:

– Under de rammer vi har, er det godt budget, der favner politisk bredt. Alle områder skal holde for, men vi kan fortætte en solid klimaindsats og komme godt i gang med naturhandleplanen i de kommende år.

– Jeg er glad for, at vi har øget ekstraressourcen i folkeskolen en smule. Netop ekstraressourcen er elevfordelt og kommer derfor især de folkeskoleelever til gode, som går i meget store klasser.

– Talentudvikling og breddeidræt kan opnå gode synergier med genoprettelsen af en talentpulje.

Det Konservative Folkeparti, Niels Martin Viuff:

– Det Konservative Folkeparti vil gerne takke de øvrige partier og administrationen for konstruktive forhandlinger i et vanskeligt budget. Frederikssund har som landets øvrige kommuner konstateret, at de stigende omkostninger på specialområdet har været en mundfuld.

– Der er tale om et budget, hvor alle har været nødt til at stå for skud.

– Hos Konservative ser vi dog også lyspunkter i budgettet. Blandt andet at klubberne fortsat vil være et gratis tilbud til vores unge, at vi får opgraderet byggesagsbehandlingen, at det er lykkedes at fastholde frie valg for børnefamilier og ældre, samt at der ikke bliver reduceret i svømmehallernes åbningstider.

Nye Borgerlige, Maibritt Møller Nielsen:

– Nye Borgerlige er rigtig glade for hjemløseprojektet med særlig fokus på unge hjemløse. Jeg mener, vi som samfund har et stort ansvar for de borgere, der er endt som hjemløse. Og jeg glæder mig meget til at arbejde videre med projektet, i udvalget. Det er altid bekymrende, når man begynder at effektivisere og ville hjemtage borgere fra deres nuværende tilbud. Derfor er Nye Borgerlige rigtig glad for, at der er en konkret aftaletekst, der sikrer, at ingen borgere kan flyttes fra et eksisterende tilbud, uden samtykke.

– Med flere bygesagsbehandlere kan vi få nedbragt noget af ventetiden. Vi kommer ikke helt i mål, men det er et skridt i den rigtige retning.

– Dog er vi mindre glade for, at der bliver indført byggesagsgebyr og klimahandleplanen.

– Jeg er lettet over, at der er enighed om, at bevare Dalby Skole, men ked af at Café Danner ikke længere skal være i kommunens tilbud.

Socialistisk Folkeparti, Anna Poulsen:

– Der er flere gode takter i vores budget bl.a. i forhold til den tidlige forebyggende indsats på familie og daginstitutionsområdet.

– Men budgetforliget er også præget af en del ufornuft og manglende sammenhæng imellem vores politiske intentioner og handleplaner og vores konkrete prioriteringer. Mange lader sig rive med af ”den gode historie” og sympatiske enkeltindsatser, som er lette at kommunikere ud til offentligheden, frem for at sikre den bedst mulige kvalitet i den daglige velfærd.

– Når vi samtidig melder en rammebesparelse ud, kan jeg godt forstå hvis kommunens medarbejdere og borgere hen ad vejen bliver frustrerede.

Liberal Alliance, Michael Tøgersen:

– I Liberal Alliance er vi meget lettede over, at vi er lykkedes med at bevare Dalby Skole, færgen Columbus og Parkteatret, ligesom klubberne bevares i sin nuværende form, og at vi har aftalt at tilføre fire ekstra medarbejdere til byggesagsbehandling.

– Vi glæder os også over, at vi er lykkedes med at styrke områderne indenfor udsatte børn/unge, udsatte voksne, specialundervisningsområdet samt ikke mindst ældreområdet.

– Det forpligter at bo i en kommune fuld af potentiale og unikt fjordliv. Derfor ønsker vi fremadrettet mere nytænkning, så vi skaber helhed og sammenhæng, hvilket kræver en stærk økonomi, så vi har handlefrihed til at skabe en endnu bedre kommune at bo, leve og arbejde i.

Fjordlandslisten, Kirsten Weiland:

– Vi har nået en budgetaftale, som rummer gode nye initiativer, men som langt fra er ideel i forhold til udfordringer og ambitioner. Misforholdet mellem statens budgetlov og kommunens behov har sjældent fremstået klarere.

– Vi er glade for afklaringen omkring Dalby Skole, Kulhusfærgen og Egnsteatret og den politiske opbakning, der følger med bevarelsen. Vi ser frem til udspil, der understøtter og sikrer kvalitet i vores landsbyskoler. Vores investeringsplan bør fremover i langt højere grad være fleksibel.

– Et godt eksempel for det behov er vores nye Naturhandleplan, som er ambitiøs og fremadrettet, men som der ikke blev tilstrækkelig økonomi til.

– Til gengæld er vi glade for, at vi nu kan ansætte flere byggesagsbehandlere.

Dansk Folkeparti, Inge Messerschmidt:

– Sent søndag aften fik vi pengene til at passe i et budget24. Dansk Folkeparti er ikke jublende, men vi kæmpede for de ældre, de sårbare børn samt de nære værdier. Med så mange partier er det svært at nå til fuld enighed, men Dansk Folkeparti har dog fået markeret sig, og vi formåede at holde fast i vigtige områder.

– Klippekortordningen, aktiviteter på plejehjemmene, daghjem, yderligere specialpædagoger i daginstitutionerne, borgerforløb, samt Ungebyrådet, der er kommet på dagsordenen.

Venstre, Morten Skovgaard:

– Venstre glæder sig over en stærk forebyggende indsats for unge i mistrivsel, ligesom træning for borgere med demens sikres. Det har været en prioritet for os, at vi så vidt muligt friholder børnefamilier og ældre fra påvirkninger af prisstigninger.

– Fortsat weekendåbning i Slangerup svømmehal, investering i Skibbys fællesskaber og idrætsaktiviteter og målrettet støtte til Østby havn, samt Hammergården og Venslev kulturhus, og særlig finansiering til tiltrængt renovering af padelbanerne i Jægerspris, hilser vi velkommen.

-Flere byggesagsbehandlere, flere beslutninger i forældrebestyrelser og beboer-/pårørenderåd på omsorgscentrene har også været vigtigt for Venstre. Vi vil fortsat være optaget af udvikling i hele vores kommune.

Enhedslisten, Rasmus Petersen:

– Enhedslisten Frederikssund er med i forliget Budget 2024-2027. Regeringen har udstukket utilstrækkelige rammer, der gør, at vi har skulle spare over 50 millioner kroner. Det betyder at alle områder i kommunen er blevet ramt.

– På børne/ungeområdet er der sparet på lærerne i den understøttende undervisning, vilkårene for SFO, der er flere lukkedage og færre midler til rekruttering og fastholdelse.

– Der afsættes ikke nok for at tilgodese den grønne omstilling, klimahandlingsplan og energioptimering. Samtidig indføres der en rammebesparelse, der rammer alle områder i kommunen.

– Vi har kæmpet for at minimere skaderne, og vi er glade for, at partierne i fællesskab har kunnet holde hånden under de allermest sårbare.

– Vi har afsat midler til forebyggende arbejde på tværs af alle aldersgrupper, fra specialpædagoger i børnehusene til demenstræning, og vi har prioriteret psykisk sårbare unge og familiebehandlere.

SocialLiberale, Charlotte Drue:

– For SocialLiberale har det været vigtigt i en ekstrem svær forhandlingssituation, at vi i alle partierne har taget et fælles ansvar. Blandt SocialLiberales fokuspunkter var en bevarelse af klippekortsordningen for vores ældre på plejecentrene. Fastholde ekstraressourcen og lejrskole til vores folkeskoler. Bevare Dalby Skole.

– Frisættelse af skoler og omsorgscentre med større puljer, som bestyrelser og bruger- og pårørenderåd selv kan prioritere.

– Fastholde Team 2010 og IF Vikingernes tilbud til handicappede og udsatte borgere. Styrke Hornsherred med støtte til Østby, Venslev og Hammergården, og fortsat have en færge i Kulhuse.

– Og endelig et større fokus på at styrke vores unges mulighed for at være en del af demokratiet.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »