Fremtidens Frederikssund

0

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I slutningen af den forgangne år vedtog byrådet ”Fremtidens Frederikssund”, der er kommunens planstrategi for 2019 til 2023 Planstrategien er skrevet ud fra et ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen.

Undervejs i forløbet har strategien været i offentlig høring i ni uger hen over sommeren, ligesom der har været holdt et møde, hvor borgerne kunne komme med input og forslag til strategien.

Planstrategien bliver fornyet hvert fjerde år og sætter rammerne for den kommende revision af kommuneplanen, der skal vedtages endeligt senest inden udgangen af 2021.

Udviklingsområder
Planstrategien udpeger blandt andet syv udviklingsområder i Hornsherred, hvor byrådet ønsker at fremme turisme og sikre de langsigtede muligheder for boligudvikling. 

Udviklingsområderne skal herefter godkendes på nationalt plan, inden der kan arbejdes videre med dem i en kommende kommuneplan.

Det drejer sig om et område ved Gerlev Skalleværk, to i Jægerspris, tre i  Skibby og et i Skuldelev. 

Udpegningen af Gerlev Skalleværk vil muliggøre omdannelse af værket til turismeformål, som byrådet i en længere årrække har arbejdet for. Værket ligger tæt på fjorden, sommerhusområdet Gerlev Strandpark og tæt på golfbanen og indgår i kommunens turismestrategi. Det er afskærmet fra fjorden med en jordvold, og der er ikke beskyttelsesinteresser på arealerne. 

Derudover er der udpeget arealer til langsigtet byudvikling. 

I alt 9,4 hektar landbrugsarealer i tilknytning til det eksisterende byområde i den sydlige del af Jægerspris. I Skibby drejer det sig om 36,4 hektar landbrugsarealer i tilknytning til det eksisterende byområde i den sydlige del. I Skuldelev drejer det sig om 6,3 hektar landbrugsareal. 

Fælles for flere af arealerne er, at de er udpeget som potentielt fremtidigt område til byzone i Frederikssund Kommuneplan 2017 – 2029.

Byernes fysiske udviklingsmuligheder
Frederikssund og Vinge er tilsammen kommunens regionale center. Her er – og kommer – kommunens største byområde med koncentration af arbejdspladser, specialbutikker, uddannelsessteder, kulturtilbud og servicefunktioner.

Frederikssund By har ikke flere byvækstarealer og kan kun vokse ved omdannelse af eksisterende byområder. Det regionale centers vækstmuligheder ligger derfor primært i Vinge. 

Slangerup og Skibby har i den gældende planlægning gode muligheder for fortsat byudvikling. Kommunen har i kommuneplan 2017 udlagt et nyt erhvervsområde ved Skibby for at imødekomme efterspørgslen. 

Jægerspris er hindret i en naturlig byudvikling på grund af den nuværende statslige administration af den såkaldte støjkonsekvenszone fra Jægerspris Skydeterræn. 

Men som alle andre byer har Jægerspris også behov for løbende omdannelser.  Byrådet vil overfor de statslige myndigheder arbejde for at finde en løsning, som tager hensyn til både byen og skydeterrænet. 

Byzonelandsbyerne, Store Rørbæk, Jørlunde, Lyngerup, Gerlev, Skuldelev og Dalby, har uudnyttede udviklingspotentialer og er dermed sikret vækstmuligheder i den gældende kommuneplanlægning.

Detailhandel og erhverv
Omsætningen i detailhandlen i Frederikssund Kommune svarer omtrent til borgernes forbrug.

Omsætningen i detailhandlen er koncentreret i Frederikssund By. Butikkerne i Skibby, Slangerup og Jægerspris står tilsammen for 30 procent af detailhandelsomsætningen. 

Men Skibby skiller sig ud ved at have et bredere butiksudbud end Slangerup og Jægerspris. 

Deltag i debatten
Share.

About Author